Các lễ hội Cung đình triều Nguyễn

  
 

- Tên

: Các lễ hội Cung đình triều Nguyễn

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: Rải rác trong năm, chủ yếu mùa Xuân và mùa Thu

- Địa điểm tổ chức

: Đại nội và các di tích triều Nguyễn

- Đối tượng được tưởng niệm

: Tôn vinh thần

- Nội dung

: Quyền và vương quyền. Cầu quốc thái dân an, phong hòa vũ thuận, Chia ra đại tự, trung tự, và quần tự với các nghi thức, lễ tiết khác nhau do Bộ Lễ quy định, Lễ có kèm nhạc vũ.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ