Khách sạn - nhà hàng

Eldora
Địa chỉ: 60 Ben Nghe street, Hue city, Vietnam Điện thoại: +84 234 3866666 Fax: +84 234 3866667 Email: info@eldorahotel.com

Truy cập thông tin tại http://www.eldorahotel.com/

 Bản in]
Các bài khác
     
     

Du lịch

Dịch vụ

Khách sạn - Nhà nghỉ