Tra cứu Danh bạ điện thoại VÀ EMAIL CÔNG VỤ

Tìm kiếm

Thành phố Huế

STT Tên Điện thoại Email
1 Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND thành phố 0234.3822550 vlnhat.tphue@thuathienhue.gov.vn
2 Trần Song, Phó Chủ tịch UBND thành phố 0234.3822540 tsong.tphue@thuathienhue.gov.vn
3 Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố 0234.3848297 tdhanh.tphue@thuathienhue.gov.vn
4 Nguyễn Việt Bằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố 0234.3822310 nvbang.tphue@thuathienhue.gov.vn
Phòng ban
1 Phòng Giáo dục và Đào tạo 0234.3824575
2 Phòng Kinh tế 0234. 3524286
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0234. 3523255
4 Phòng Nội vụ 0234.3822547
5 Phòng Quản lý đô thị 0234. 3823681
6 Phòng Tài chính - Kế hoạch 0234. 3822552
7 Phòng Tài nguyên và Môi trường 0234.3822389
8 Phòng Tư pháp 0234. 3824647
9 Phòng Văn hóa và Thông tin 0234. 3827130
10 Phòng Y tế 0234.3822936; 3887744
Địa phương
1 Phường An Cựu 0234.3823806 ancuu.tphue@thuathienhue.gov.vn
2 Phường An Đông 0234.3823663 andong.tphue@thuathienhue.gov.vn
3 Phường An Hòa 0234.3523793 anhoa.tphue@thuathienhue.gov.vn
4 Phường An Tây 0234.3898207 antay.tphue@thuathienhue.gov.vn
5 Phường Đông Ba 0234. 3523232 dongba.tphue@thuathienhue.gov.vn
6 Phường Gia Hội 0234. 3523214 giahoi.tphue@thuathienhue.gov.vn
7 Phường Hương An 0234.3557330 huongan.tphue@thuathienhue.gov.vn
8 Phường Hương Hồ 0234.3550131- 0234.3550015 huongho.tphue@thuathienhue.gov.vn
9 Phường Hương Long 0234.3523038 huonglong.tphue@thuathienhue.gov.vn
10 Phường Hương Sơ 0234.3588088 huongso.tphue@thuathienhue.gov.vn
11 Phường Hương Vinh 0234.3559215 huongvinh.tphue@thuathienhue.gov.vn
12 Phường Kim Long 0234.3523637 kimlong.tphue@thuathienhue.gov.vn
13 Phường Phú Hậu 0234.3527859 phuhau.tphue@thuathienhue.gov.vn
14 Phường Phú Hội 0234.3861928 phuhoi.tphue@thuathienhue.gov.vn
15 Phường Phú Nhuận 0234.3823203 phunhuan.tphue@thuathienhue.gov.vn
16 Phường Phú Thượng 0234.3850156 phuthuong.tphue@thuathienhue.gov.vn
17 Phường Phước Vĩnh 0234.3823885 phuocvinh.tphue@thuathienhue.gov.vn
18 Phường Phường Đúc 0234.3823551 phuongduc.tphue@thuathienhue.gov.vn
19 Phường Tây Lộc 0234.3522557 tayloc.tphue@thuathienhue.gov.vn
20 Phường Thuận An 0234.3866092 thuanan.phuvang@thuathienhue.gov.vn
21 Phường Thuận Hòa 0234.3523579 thuanhoa.tphue@thuathienhue.gov.vn
22 Phường Thuận Lộc 0234. 3522558 thuanloc.tphue@thuathienhue.gov.vn
23 Phường Thủy Biều 0234.3822835 thuybieu.tphue@thuathienhue.gov.vn
24 Phường Thủy Vân 0234. 3861222 thuyvan@thuathienhue.gov.vn
25 Phường Thủy Xuân 0234. 3822415 thuyxuan.tphue@thuathienhue.gov.vn
26 Phường Trường An 0234.3824000 truongan.tphue@thuathienhue.gov.vn
27 Phường Vĩnh Ninh 0234.3822464 vinhninh.tphue@thuathienhue.gov.vn
28 Phường Vỹ Dạ 0234.3823754 vyda.tphue@thuathienhue.gov.vn
29 Phường Xuân Phú 0234.3823027 xuanphu.tphue@thuathienhue.gov.vn
30 Xã Hải Dương 0234.3559505 haiduong.tphue@thuathienhue.gov.vn
31 Xã Hương Phong 0234.3550505 huongphong.tphue@thuathienhue.gov.vn
32 Xã Hương Thọ 0234.3550363 huongtho.tphue@thuathienhue.gov.vn
33 Xã Phú Dương 0234.3850256 phuduong.tphue@thuathienhue.gov.vn
34 Xã Phú Mậu 0234.3850252 phumau.tphue@thuathienhue.gov.vn
35 Xã Phú Thanh 0234.3983099 phuthanh.tphue@thuathienhue.gov.vn
36 Xã Thủy Bằng 0234.3855099 thuybang.tphue@thuathienhue.gov.vn
Cơ quan
1 Ban Đầu tư và Xây dựng (Huế) 0234 3823626
2 Ban Quản lý Bến xe, bến thuyền 0234 3512 124
3 Ban Quản lý Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 0234 3324 087
4 Ban Quản lý Chợ An Cựu 0234 828337
5 Ban Quản lý Chợ Đông Ba 0234 3522 155
6 Bảo tàng Văn hóa Huế 0234 3600664
7 Đài Phát thanh 0234 3522555
8 Đội Quản lý đô thị 0234 3824481 dqldt.tphue@thuathienhue.gov.vn
9 Nhà thiếu nhi 0234 3845 156
10 Thanh tra 0234 382375
11 Trung tâm Công viên cây xanh Huế 0234 3838 113
12 Trung tâm Hợp tác quốc tế 0234 2220 444
13 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 0234 3845 616
14 Trung tâm Thể dục Thể thao 0234 3516 420
15 Trung tâm Văn hóa 0234 3822533
16 Trường Trung cấp nghề Huế 0234 3510668
17 Văn phòng HĐND và UBND 0234 3822544 thanhpho@thuathienhue.gov.vn