Tra cứu Danh bạ điện thoại VÀ EMAIL CÔNG VỤ

Tìm kiếm

Tỉnh ủy

STT Tên Điện thoại Email
1 Lê Trường Lưu, Bí thư 08054205 ltluu.hdnd@thuathienhue.gov.vn
2 Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư 0234.3935678 pntho.ubnd@thuathienhue.gov.vn
3 Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư 0234.3822584 nvphuong.ubnd@thuathienhue.gov.vn