CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
5322/UBND-CT
Ngày ban hành:
23/06/2020
Người ký:
Phan Thiên Định
Trích yếu:
V/v tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác