Văn bản do HĐND Thị xã Hương Trà ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
40/NQ-HĐND 12/07/2019 Về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Toàn án nhân dân thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Thị Tuyết
44/NQ-HĐND 12/07/2019 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Bà Nguyễn Thị Huy
01/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019.
41/NQ-HĐND 12/07/2019 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Thị Thu Điệp
38/NQ-HĐND 12/07/2019 Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2018
42/NQ-HĐND 12/07/2019 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Văn Đới
39/NQ-HĐND 12/07/2019 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2020.
32/NQ-HĐND 14/12/2018 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
37/NQ-HĐND 14/12/2018 Các nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu.
36/2018/NQ-HĐND 14/12/2018 Về việc thông Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
31/NQ-HĐND 14/12/2018 Về việc miễn nhiệmm chức danh Ủy viên UBND thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
34/NQ-HĐND 14/12/2018 Về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2019.
35/NQ-HĐND 14/12/2018 Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2019.
33/2018/NQ-HĐND 14/12/2018 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
15/2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
17/NQ-HĐND 15/12/2016 Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017.
18/NQ-HĐND 15/12/2016 Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
16/NQ-HĐND 15/12/2016 Về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2017.
12/2016/NQ-HĐND 12/07/2016 Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016
13/2016/NQ-HĐND 12/07/2016 Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015.
08/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy bân nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021
11/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc phê chuẩn Ủy viên Ban pháp chế HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
06/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc phê chuẩn Ủy viên Ban kinh tế-xã hội HĐND thị xã Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
01/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thị xã khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
05/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
09/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận số lượng thành viên, cơ cấu thành phần Ban Kinh tế - xã hội và Ban pháp chế HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tổng cộng139
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị