Văn bản do HĐND huyện A Lưới ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
12/NQ-HĐND 30/07/2021 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
14/NQ-HĐND 30/07/2021 Về việc miễn nhiệm chức vụ phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
13/NQ-HĐND 30/07/2021 Về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện
15/NQ-HĐND 30/07/2021 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
07/2021/NQ-HĐND 30/07/2021 Về việc phát triển du lịch huyện A Lưới giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
05/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Về việc ban hành Nội quy về kỳ họp HĐND huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
06/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
04/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
08/NQ-HĐND 16/06/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử các thành viên UBND huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
07/NQ-HĐND 16/06/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử các phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-HĐND 16/06/2021 Về việc thành lập Ban dân tộc của HĐND huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
06/NQ-HĐND 16/06/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-HĐND 16/06/2021 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năn 2021 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
04/NQ-HĐND 16/06/2021 Về quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
02/NQ-HĐND 16/06/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-HĐND 16/06/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
05/NQ-HĐND 16/06/2021 Về xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, phó Trưởng Ban các Ban của HĐND huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
02/2021/NQ-HĐND 16/06/2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
09/NQ-HĐND 16/06/2021 Về xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện A Lưới nhiệm kỳ 2021-2026
03/2021/NQ-HĐND 16/06/2021 Về việc giao cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
01/2021/NQ-HĐND 09/03/2021 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
09/NQ-HĐND 16/12/2020 Về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2019
03/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
04/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 Bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
08/NQ-HĐND 16/12/2020 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
05/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 Về bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
11/NQ-HĐND 16/12/2020 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
10/NQ-HĐND 16/12/2020 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện A lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
07/NQ-HĐND 10/07/2020 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
04/NQ-HĐND 10/07/2020 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Tổng cộng238
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị