Văn bản do HĐND huyện A Lưới ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2021/NQ-HĐND 09/03/2021 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
09/NQ-HĐND 16/12/2020 Về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2019
03/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
04/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 Bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
08/NQ-HĐND 16/12/2020 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
10/NQ-HĐND 16/12/2020 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện A lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
05/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 Về bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
11/NQ-HĐND 16/12/2020 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
07/NQ-HĐND 10/07/2020 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
04/NQ-HĐND 10/07/2020 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
06/NQ-HĐND 10/07/2020 Về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện
02/NQ-HĐND 10/07/2020 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung các ủy viên UBND huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
03/NQ-HĐND 10/07/2020 Về việc miễn nhiệm chức vụ phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
01/2020/HĐND 10/07/2020 Về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
01/NQ-HĐND 10/07/2020 Về việc miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
02/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện A Lưới thuộc nguồn vôn ngan sách huyện quản lý
05/NQ-HĐND 10/07/2020 Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2019
06/NQ-HĐND 18/01/2020 Về dự toán ngân sách huyện năm 2020.
02/2019/NQ-HĐND 18/12/2019 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
07/NQ-HĐND 18/12/2019 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2020.
08/NQ-HĐND 18/12/2019 Về giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyên khóa XI
04/NQ-HĐND 08/08/2019 Về thông qua phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019-2021.
05/NQ-HĐND 08/08/2019 Về việc thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện
01/2019/NQ-HĐND 16/07/2019 Về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
02/NQ-HĐND 16/07/2019 Về giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
03/NQ-HĐND 16/07/2019 Về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện
01/NQ-HĐND 15/07/2019 Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018.
05/2018/NQ-HĐND 19/12/2018 Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
13/NQ-HĐND 19/12/2018 Về dự toán ngân sách huyện năm 2019.
12/NQ-HĐND 19/12/2018 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu.
Tổng cộng218
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị