Văn bản do HĐND huyện A Lưới ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/NQ-HĐND 10/07/2020 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
06/NQ-HĐND 10/07/2020 Về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện
03/NQ-HĐND 10/07/2020 Về việc miễn nhiệm chức vụ phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
02/NQ-HĐND 10/07/2020 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung các ủy viên UBND huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
01/2020/HĐND 10/07/2020 Về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
01/NQ-HĐND 10/07/2020 Về việc miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
02/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện A Lưới thuộc nguồn vôn ngan sách huyện quản lý
05/NQ-HĐND 10/07/2020 Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2019
07/NQ-HĐND 10/07/2020 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
06/NQ-HĐND 18/01/2020 Về dự toán ngân sách huyện năm 2020.
02/2019/NQ-HĐND 18/12/2019 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
07/NQ-HĐND 18/12/2019 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2020.
08/NQ-HĐND 18/12/2019 Về giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyên khóa XI
04/NQ-HĐND 08/08/2019 Về thông qua phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019-2021.
05/NQ-HĐND 08/08/2019 Về việc thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện
02/NQ-HĐND 16/07/2019 Về giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
03/NQ-HĐND 16/07/2019 Về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện
01/2019/NQ-HĐND 16/07/2019 Về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
01/NQ-HĐND 15/07/2019 Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018.
12/NQ-HĐND 19/12/2018 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu.
05/2018/NQ-HĐND 19/12/2018 Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
13/NQ-HĐND 19/12/2018 Về dự toán ngân sách huyện năm 2019.
14/NQ-HĐND 19/12/2018 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2019.
04/2018/NQ-HĐND 19/12/2018 Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019.
01/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Về phát triển kinh tế tập thể huyện A Lưới đến năm 2025
10/NQ-HĐND 11/07/2018 Về việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
02/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện A Lưới đến năm 2020
09/NQ-HĐND 11/07/2018 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Hồ Sỹ Hòa
08/NQ-HĐND 11/07/2018 Về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện
11/NQ-HĐND 11/07/2018 Phê quyết toán ngân sách huyện năm 2017
Tổng cộng210
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị