CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
24/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
07/04/2022
Người ký:
Hồ Đức Phớc
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 25/05/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác