Văn bản do UBND huyện Phong Điền ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2020/QĐ-UBND 15/07/2020 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
04/2020/QĐ-UBND 15/07/2020 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
03/2020/QĐ-UBND 15/07/2020 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
03/2018/QĐ-UBND 23/03/2018 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Quyết số 02/2018/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện)
02/2018/QĐ-UBND 26/02/2018 Ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
01/2018/QĐ-UBND 05/02/2018 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2016-2021.
04/2017/QĐ-UBND 29/12/2017 Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện
03/2017/QĐ-UBND 25/08/2017 Ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ
02/2017/QĐ-UBND 10/05/2017 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phong Điền
01/2017/QĐ-UBND 19/04/2017 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền
814/QĐ-UBND 14/03/2017 Ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Phong Điền
03/2016/QĐ-UBND 30/09/2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu các tổ chức của phòng Y tế huyện
01/2016/QĐ-UBND 15/08/2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
09/2015/QĐ-UBND 25/12/2015 Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
08/2015/QĐ-UBND 29/10/2015 Về việc Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện Phong Điền
06/2015/QĐ-UBND 01/09/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện
07/2015/QD-UBND 01/09/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
05/2015/QĐ-UBND 28/07/2015 Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phong Điền.
04/2015/QĐ-UBND 28/07/2015 Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện
03/2015/QĐ-UBND 28/07/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện
02/2015/QĐ-UBND 28/07/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
01/2015/QĐ-UBND 03/04/2015 Ban hành Quy định việc tiếp nhận, xử lý và trách nhiệm tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện.
07/2014/QĐ-UBND 03/12/2014 Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện Phong Điền
06/2014/QĐ-UBND 24/11/2014 Về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Phong Điền
05/2014/QĐ-UBND 17/10/2014 Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền.
04/2014/QĐ-UBND 06/10/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND huyện Phong Điền.
03/2014/QĐ-UBND 23/05/2014 Về việc ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện
02/2014/QĐ-UBND 03/04/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND huyện Phong Điền Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện.
01/2014/QĐ-UBND 10/03/2014 Về việc bổ sung khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện
06/2013/QĐ-UBND 23/07/2013 Ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Phong Điền
Tổng cộng78
|< < 1 2 3 > >|
Hiển thị