Văn bản do UBND huyện A Lưới ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2015/QĐ-UBND 31/08/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện A Lưới
05/2015/QĐ-UBND 31/07/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện A lưới.
04/2015/QĐ-UBND 31/07/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A lưới
01/2014/QĐ-UBND 10/02/2015 Về việc ban hành một số quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015.
05/2014/QĐ-UBND 21/05/2014 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động huyện A Lưới
15/2012/CT-UBND 26/09/2012 Về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
2156/2011/QĐ-UBND 19/12/2011 Về việc Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của huyện
18/2008/CT-UBND 08/05/2008 Về việc bảo đảm môi trường, an ninh trật tự khu vực khai thác, thu hồi khoáng sản vàng tại vùng ngập nước lòng hồ thủy điện A Lưới
721/2007/QĐ-UBND 19/06/2007 Về quy định mức thu phí chợ và phí trông giữ xe đạp, xe máy
19/2007/CT-UBND 09/05/2007 Về việc triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường phù hợp với trẻ em” giai đoạn 2007-2010
498/2007/QĐ-UBN 09/05/2007 V/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện A Lưới
17/CT- UBND 04/05/2007 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh.
400/2007/QĐ-UBND 18/04/2007 Về việc ban hành Quy chế Phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân Huyện và Hội nông dân huyện A Lưới
399/2007/QĐ-UBND 18/04/2007 V/v Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện A Lưới.
Tổng cộng14
Hiển thị