Văn bản do HĐND huyện Quảng Điền ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2017/NQ-HĐND 16/03/2017 Về việc thông qua Đề án xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
17/2016/NQ-HĐND 19/12/2016 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
20/2016/NQ-HĐND 19/12/2016 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
15/2016/NQ-HĐND 19/12/2016 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
12/NQ-HĐND 05/08/2016 Về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2015.
13/2016/NQ-HĐND 05/08/2016 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.
11/NQ-HĐND 22/06/2016 Xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
07/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.
10/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
04/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
08/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Đăng Khoa.
09/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.
06/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.
03/NQ-HĐND 22/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyên khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Cảnh Dư.
03/NQ-HĐND 24/09/2015 Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Hồ Quang Minh
04/NQ-HĐND 24/09/2015 Về việc xác nhận kết quả bẩu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Hoàng Đăng Khoa
01/2015/NQ-HĐND 02/07/2015 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015
02/2015/NQ-HĐND 02/07/2015 Về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2014
16/2014/NQ-HĐND 20/12/2014 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
17/2014/NQ-HĐND 20/12/2014 Về dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2015.
09/2014/NQ-HĐND 09/10/2014 Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải huyện Quảng Điền đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
10/2014/NQ-HĐND 09/10/2014 Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2013.
07/2014/NQ-HĐND 08/07/2014 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014.
08/2014/NQ-HĐND 08/07/2014 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2013.
02/2014/NQ-HĐND 18/06/2014 Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2013-2015) thị Trấn Sịa, huyện Quảng Điền
03/2014/NQ-HĐND 18/06/2014 Về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với thị trấn Sịa và xã Quảng Phú
19/2013/NQ-HĐND 18/12/2013 Về dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2014.
18/2013/NQ-HĐND 18/12/2013 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
15/2013/HĐND 26/11/2013 Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Sịa (giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030)
16/2013/NQ-HĐND 26/11/2013 Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2013-2030)
Tổng cộng115
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị