Văn bản do HĐND huyện Phú Vang ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2021/NQ-HĐND 21/07/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Phú Vang khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
03/2021/NQ-HĐND 21/07/2021 Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021; một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021
01/2021/NQ-HĐND 21/07/2021 Ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Phú Vang khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
03/2020/NQ-HĐND 21/08/2020 Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
02/2020/NQ-HĐND 02/07/2020 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
01/2020/NQ-HĐND 02/07/2020 Về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020
02/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
03/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Phú Vang
01/2019/NQ-HĐND 03/07/2019 Về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.
02/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
03/2018/MQ-HĐND 13/12/2018 Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Phú Vang
01/2018/NQ-HĐND 05/07/2018 Về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
02/2017/NQ-HĐND 15/12/2017 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
02/2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
03/2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
15/NQ-HĐND 15/12/2016 Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2017.
01/2016/NQ-HĐND 21/07/2016 Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016.
03/2015/NQ-HĐND 16/12/2015 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
02/2015/NQ-HĐND 15/12/2015 Về dự toán ngân sách huyện năm 2016.
01/2015/NQ-HĐND 05/08/2015 Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014.
02/2015/NQ-HĐND 05/08/2015 Về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015.
16/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 Về việc thông qua Đề án ''''Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".
13/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 Về dự toán ngân sách huyện năm 2015.
12/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
06/2014/NQ-HĐND 08/07/2014 Về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014
24/NQ-HĐND 19/12/2013 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014.
23/2013/NQ-HĐND 19/12/2013 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
22/2013/NQ-HĐND 19/12/2013 Về dự toán ngân sách Nhà nước huyện Phú Vang năm 2014.
20/2013/NQ-HĐND 29/07/2013 Về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.
11/2013/NQ-HĐND 01/03/2013 Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung Đô thị mới Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
Tổng cộng100
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị