Văn bản do HĐND huyện Phú Lộc ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
43/NQ-HĐND 16/07/2018 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tường
42/NQ-HĐND 16/07/2018 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh
41/NQ-HĐND 16/07/2018 Về kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra các cấp từ năm 2015 - 2017
37/2018/NQ-HĐND 16/07/2018 Về việc đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.
39/NQ-HĐND 16/07/2018 Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017.
40/NQ-HĐND 16/07/2018 Về việc thông qua Đề án xây dựng cánh đồng mẫu vùng lúa trọng điểm và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.
38/NQ-HĐND 16/07/2018 Về việc phê duyệt tổnh quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2017.
29/2017/NQ-HĐND 19/12/2017 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018
32/NQ-HĐND 19/12/2017 Thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện các kết luận sau thanh tra Thanh tra các cấp"
30/NQ-HĐND 19/12/2017 Về việc thông qua dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2018.
36/NQ-HĐND 19/12/2017 Về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện giai đọan 2017-2020.
31/NQ-HDNĐ 19/12/2017 Thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với đất trồng lúa bị thiếu nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020"
34/NQ-HĐND 19/12/2017 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/8/2016 của HĐND huyện về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020.
33/NQ-HĐND 19/12/2017 Thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2016"
35/NQ-HĐND 19/12/2017 Về việc đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020.
26/NQ-HĐND 20/07/2017 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
27/NQ-HĐND 20/07/2017 Về việc thông qua Đề án phát triển dịch vụ - du lịch huyện Phú Lộc giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030
28/NQ-HĐND 20/07/2017 Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
24/NQ-HĐND 20/07/2017 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016-2021.
25/NQ-HĐND 20/07/2017 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2016.
23/2017/NQ-HĐND 20/07/2017 Về việc đẩy mạnh các giải pháp đề thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017.
17/2016/NQ-HĐND 15/08/2016 Về việc đẩy mạnh hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016-2020.
10/2016/NQ-HĐND 15/08/2016 Về việc đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016.
14/2016/NQ-HĐND 15/08/2016 Về việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016 - 2020.
11/NQ-HĐND 15/08/2016 Về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2015.
16/2016/NQ-HĐND 15/08/2016 Về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
15/2016/NQ-HĐND 15/08/2016 Về việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.
13/2016/NQ-HĐND 15/08/2016 Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
12/2016/NQ-HĐND 15/08/2016 Về việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016-2020.
73/NQ-HĐND 21/12/2015 Về Chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2016.
Tổng cộng122
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị