Văn bản do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2018/QĐ-KTNN 12/11/2018 V.v ban hành hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán
11/2017/QĐ-KTNN 21/11/2017 V/v ban hành quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng
10/2017/QĐ-KTNN 21/11/2017 V/V ban hành quy trình kiểm toán doanh nghiệp
09/2017/QĐ-KTNN 15/11/2017 V/v ban hành quy chế ủy thác hoặc thuê DN kiểm toán thực hiện kiểm toán
08/2017/QĐ-KTNN 14/11/2017 V/v ban hành quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm Toán Nhà Nước
07/2017/QĐ-KTNN 20/06/2017 V/v Ban hành quy trình kiểm toán NS địa phương của Kiểm Toán Nhà Nước
05/2017/QĐ-KTNN 04/04/2017 V/V ban hành quy trình kiểm toán chương trình MTQG của Kiểm Toán Nhà Nước
04/2017/QĐ-KTNN 31/03/2017 V/V ban hành quy trình kiểm toán NSTW của Kiểm Toán Nhà Nước
03/2017/QĐ-KTNN 21/03/2017 V/V ban hành quy định lập, thẩm định và ban hành KH kiểm toán năm của Kiểm Toán Nhà Nước
02/2017/QĐ-KTNN 13/03/2017 V/V ban hành quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình
01/2017/QĐ-KTNN 24/02/2017 V/v ban hành quy trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm Toán Nhà Nước
08/2016/QĐ-KTNN 23/12/2016 V/V ban hành quy trình kiểm toán của Kiểm Toán Nhà Nước
Tổng cộng12
Hiển thị