Văn bản do HĐND huyện Nam Đông ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2020/NQ-HĐND 17/12/2020 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội băn 2021
01/2019/NQ-HĐND 13/12/2019 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
01/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
02/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 Phát triển Du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 207-2020 định hướng đến năm 2030.
01/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
05/2016/NQ-HĐND 18/07/2016 Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015.
06/2016/NQ-HĐND 18/07/2016 Về phát triển Nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.
04/2016/NQ-HĐND 18/07/2016 Về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2016.
01/2016/NQ-HĐND 24/03/2016 Về việc nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo
03/2016/NQ/HĐND 24/03/2016 Về phát triển ngành may công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.
02/2016/NQ/HĐND 24/03/2016 Về xây dựng "Làng văn hóa dân tộc Cơ Tu" huyện Nam Đông giai đoạn 2016 - 2020.
03/2015/NQ-HĐND 18/12/2015 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016
04/2015/NQ-HĐND 18/12/2015 Về dự toán ngân sách năm 2016.
02/2015/NQ-HĐND 06/07/2015 Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2014.
01/2015/NQ-HĐND 06/07/2015 Về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015.
04/2014/NQ-HĐND 18/12/2014 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
05/2014/NQ-HĐND 18/12/2014 Về dự toán ngân sách năm 2015.
02/2014/NQ-HĐND 30/06/2014 Về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014.
01/2014/NQ-HĐND 30/06/2014 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013
03/2014/NQ-HĐND 30/06/2014 Về việc thông qua Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2014-2020
04/2013/NQ-HĐND 20/12/2013 Về dự toán ngân sách năm 2014
03/2013/NQ-HĐND 20/12/2013 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
02/2013/NQ-HĐND 26/07/2013 Về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 213.
01/2013/NQ-HĐND 26/07/2013 Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
12/2012/NQ-HĐND 19/12/2012 Về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020.
10/2012/NQ-HĐND 19/12/2012 Về việc thông qua quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đông thời kỳ 2011-2020.
08/2012/NQ-HĐND 19/12/2012 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013.
11/2012/NQ-HĐND 19/12/2012 Về việc thông qua điều chỉnh quy họach chung thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
09/2012/NQ-HĐND 19/12/2012 Về sự toán ngân sách năm 2013.
05/2012/NQ-HĐND 23/07/2012 Về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội sáu tháng cuối năm 2012.
Tổng cộng111
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị