Văn bản do HĐND Thị xã Hương Thủy ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
02/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 điều chỉnh, bổ sung nguốn vốn ngân sách thị xã quản lý
07/2017-NQ-HĐND 15/12/2017 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
05/NQ-HĐND 15/12/2017 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
16/NQ-HĐND 20/12/2016 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017.
04/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
15/NQ-HĐND 20/12/2016 Về dự toán thu chi ngân sách năm 2017.
02/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015.
01/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014.
07/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 Về dự toán thu chi ngân sách năm 2015.
06/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
08/NQ-HĐND 19/12/2014 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2015.
03/2014/NQ-HĐND 10/07/2014 Về nhiệm vụ và giải pháp triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014.
04/2014/NQ-HĐND 10/07/2014 Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013.
05/2014/NQ-HĐND 10/07/2014 Về việc thông qua Đề án xây dựng Khu trung tâm thị xã Hương Thủy
03/NQ-HĐND 24/06/2014 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã Hương Thủy khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016: ông Nguyễn Văn Phú
02/NQ-HĐND 24/06/2014 Về việc cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã Hương Thủy khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Ngọc Sơn
01/2014/NQ-HĐND 24/06/2014 Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu ( 2011-2015) xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
09/2013/NQ-HĐND 19/12/2013 Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2014.
11/2013/NQ-HĐND 19/12/2013 Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
08/2013/NQ-HĐND 19/12/2013 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
10/2013/NQ-HĐND 19/12/2013 Về việc thông qua Chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thị xã Hương Thủy giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
12/NQ-HĐND 19/12/2013 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2014.
07/2013/NQ-HĐND 30/07/2013 Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm cuối năm 2013
06/2013/NQ-HĐND 30/07/2013 Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012
04/2013/NQCĐ-HĐND 21/05/2013 Về phát triển nguồn nhân lực đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
01/2013/NQCĐ-HĐND 21/05/2013 Về chương trình chỉnh trang xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
02/2013/NQCĐ-HĐND 21/05/2013 Về Đề án phát triển kinh tế vùng gò đồi các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2020
03/2013/NQ-HĐND 21/05/2013 Về Đề án quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thị xã Hương Thủy giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.
03/2012/NQ-HĐND 19/12/2012 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
Tổng cộng86
|< < 1 2 3 > >|
Hiển thị