Tìm kiếm văn bản pháp luật

Lọc Tất cả

Danh sách văn bản pháp luật

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1. 9177/UBND-TĐKT 02/12/2019 V/v đưa kết quả giải quyết công việc trên dịch vụ phản ánh hiện trường vào kết quả thi đua, khen thưởng các cấp, đơn vị
2. 2962/QĐ-UBND 21/11/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen đột xuất ngành y)
3. 2899/QĐ-UBND 12/11/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen kháng chiến 02 cá nhân ở Hương Thủy)
4. 2851/QĐ-UBND 06/11/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen chỉ thị 32)
5. 2842/QĐ-UBND 05/11/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (TTHCC-ĐTTM)
6. 12/2019/TT-BNV 04/11/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
7. 2664/QĐ-UBND 29/10/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Phong trào Cựu chiến binh gương mẫu)
8. 2659/QĐ-UBND 29/10/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Hội CCB tỉnh)
9. 2634/QĐ-UBND 26/10/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban liên lạc quân tình nguyện Việt Lào)
10. 2605/QĐ-UBND 23/10/2019 Về việc công nhận xếp lại hạng II Trung tâm Y tế huyện Phú Vang
Tổng cộng2022