Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, kế hoạch tài chính năm 2022; phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2022;giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2022
  
Cập nhật:04/05/2022 9:04:56 SA

Xin vui lòng xem file đính kèm...

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, kế hoạch tài chính năm 2022; phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2022;giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 (Xem File đính kèm)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]

CÔNG BỐ THÔNG TIN dn nn