Báo cáo thông tin tổng quan doanh nghiệp; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020; Báo cáo tóm tắt tài chính kiểm toán của doanh nghiệp năm 2020; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
  
Cập nhật:31/05/2021 9:45:00 SA

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo thông tin tổng quan doanh nghiệp; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020; Báo cáo tóm tắt tài chính kiểm toán của doanh nghiệp năm 2020; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]

CÔNG BỐ THÔNG TIN dn nn