Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022
  
Cập nhật:30/07/2022 3:39:14 CH

Xin vui lòng xem File đính kèm...

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 (Xem File đính kèm)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]

CÔNG BỐ THÔNG TIN dn nn