Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021
  
Cập nhật:30/05/2022 8:14:11 SA

Xin vui lòng xem File đính kèm...

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (Xem File đính kèm)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]

CÔNG BỐ THÔNG TIN dn nn