Phê duyệt phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021, Kế hoạch tài chính năm 2021; phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2020 và Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2021; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:22/04/2021 9:44:42 SA

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Phê duyệt phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021, Kế hoạch tài chính năm 2021; phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2020 và Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2021; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]

CÔNG BỐ THÔNG TIN dn nn