Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, kế hoạch tài chính năm 2022; phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2022; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên lâm nghiệp Phong Điền
  
Cập nhật:13/04/2022 1:27:22 CH

Vui lòng xem File đính kèm...

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, kế hoạch tài chính năm 2022; phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2022; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên lâm nghiệp Phong Điền (Xem File đính kèm)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]

CÔNG BỐ THÔNG TIN dn nn