Thông tư của Bộ Tư pháp quy định về việc nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
  
Cập nhật:28/02/2017 4:32:38 CH
Thông tư số 19/2014/TT-BTP ngày 15/9/2014 của Bộ Tư pháp quy định về việc nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông tư (kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]