Sơ kết 1 năm việc tổ chức và hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp huyện, thị xã, thành phố
  
 Bản in]