Phấn đấu nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh nằm trong nhóm có kết quả tốt nhất của cả nước
  
 Bản in]