Nghị quyết số 49/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.
  
Cập nhật:13/06/2017 4:22:46 CH
Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Nghị quyết (kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]