Giải quyết hồ sơ trực tiếp một số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp
  
Cập nhật:07/04/2020 3:55:37 CH
Giải quyết thủ tục hành chính tại TTPVHCC tỉnh
Giải quyết thủ tục hành chính tại TTPVHCC tỉnh
Theo văn bản 2854/UBND-HCC vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành thì bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 08/4/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công huyện, các Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã sẽ giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp.

Tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công huyện, các Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã bố trí nhân sự hợp lý và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 10 người/1 phiên giao dịch để phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, ...).

Các thủ tục hành chính khác tiếp tục thực hiện tiếp nhận trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo tại Công văn số 2573/UBND-HCC ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh nhằm phòng tránh dịch bệnh COVID-19.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]