Danh mục thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
  
Cập nhật:21/12/2017 2:30:51 CH

Danh mục thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại  Trung tâm Hành chính công tỉnh


Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (kích vào để xem chi tiết)
2 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa (kích vào để xem chi tiết)
3 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ (kích vào để xem chi tiết)
4 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (kích vào để xem chi tiết)
5 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (kích vào để xem chi tiết)
6 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (kích vào để xem chi tiết)
7 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (kích vào để xem chi tiết)
8 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (kích vào để xem chi tiết)
9 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (kích vào để xem chi tiết)
10 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kích vào để xem chi tiết)
11 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao (kích vào để xem chi tiết)
12 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (kích vào để xem chi tiết)
13 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch (kích vào để xem chi tiết)
14 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông (kích vào để xem chi tiết)
15 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y (kích vào để xem chi tiết)
16 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (kích vào để xem chi tiết)
17 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kích vào để xem chi tiết)
18 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ (kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]