DANH SÁCH CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
  
Cập nhật:13/06/2017 11:25:12 SA

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Hoàng Văn Minh Châu

09626832280

Giám đốc

2

Trần Ngọc Duẫn

0934844199

Phó Giám đốc

3

 

 

Văn thư, hành chính, số hoá

4

Lê Thị Ngọc Hương

0981012464

Thủ quỹ, thu phí

5

Nguyễn Thị Cúc

01698070740

Kế Toán

6

Nguyễn Ngọc Sơn

0988877569

Công nghệ thông tin

7

Trần Hữu Nam

01692363796

Hỗ trợ, giám sát

8

Lê Thuỷ Tiên

0979068182

Y tế - Dân tộc

9

Hà Văn Bình

0942354850

Hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật

10

Hoàng Thế Ninh

0919671774

Giáo dục và Đào tạo

11

Nguyễn Văn Anh

0945313995

Văn hoá, gia đình, viễn thông và internet

12

Trần Duật

0979004574

Người có công với cách mạng; Lao động – Thương binh và Xã hội

13

Phạm Thị Mi Sa

0905529229

Nội vụ

14

Trần Nguyễn Quốc Thăng

0979105225

Kinh tế; Nông nghiệp và PTNT

15

Hồ Thị Tố Loan

0988265054

Tài nguyên – Môi trường

16

Nguyễn Thị Thu Hoài

0965010505

Xây dựng, đô thị

17

Nguyễn Hữu Cường

0919644846

Tài chính - Kế hoạch, kinh tế tập thể, hợp tác xã

18

Phan Thị Thanh Nhàn

0935233655

Đất đai

19

Nguyễn Ngọc Hoài Khanh

 

Công an

20

Trần Quang Hiếu

0935520493

Chi cục thuế

21

Lê Ngọc Hiền

0976350491

Bảo hiểm xã hội

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Hoàng Văn Minh Châu

09626832280

Giám đốc

2

Trần Ngọc Duẫn

0934844199

Phó Giám đốc

3

 

 

Văn thư, hành chính, số hoá

4

Lê Thị Ngọc Hương

0981012464

Thủ quỹ, thu phí

5

Nguyễn Thị Cúc

01698070740

Kế Toán

6

Nguyễn Ngọc Sơn

0988877569

Công nghệ thông tin

7

Trần Hữu Nam

01692363796

Hỗ trợ, giám sát

8

Lê Thuỷ Tiên

0979068182

Y tế - Dân tộc

9

Hà Văn Bình

0942354850

Hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật

10

Hoàng Thế Ninh

0919671774

Giáo dục và Đào tạo

11

Nguyễn Văn Anh

0945313995

Văn hoá, gia đình, viễn thông và internet

12

Trần Duật

0979004574

Người có công với cách mạng; Lao động – Thương binh và Xã hội

13

Phạm Thị Mi Sa

0905529229

Nội vụ

14

Trần Nguyễn Quốc Thăng

0979105225

Kinh tế; Nông nghiệp và PTNT

15

Hồ Thị Tố Loan

0988265054

Tài nguyên – Môi trường

16

Nguyễn Thị Thu Hoài

0965010505

Xây dựng, đô thị

17

Nguyễn Hữu Cường

0919644846

Tài chính - Kế hoạch, kinh tế tập thể, hợp tác xã

18

Phan Thị Thanh Nhàn

0935233655

Đất đai

19

Nguyễn Ngọc Hoài Khanh

 

Công an

20

Trần Quang Hiếu

0935520493

Chi cục thuế

21

Lê Ngọc Hiền

0976350491

Bảo hiểm xã hội

 Bản in]