DANH SÁCH CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN PHÚ VANG
  
Cập nhật:16/06/2017 3:13:27 CH

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Trần Kim Nhân

0905445335

Giám đốc

2

Võ Thanh Lâm

0905051509

Phó Giám đốc

3

Nguyễn Duy Lanh

0901160322

Tiếp nhận lĩnh vực

Tư pháp

4

Phan Thiện Lạc

0914132596

Tiếp nhận lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

5

Dương Văn Quý

0905771213

Tiếp nhận lĩnh vực

Văn hóa và Thông tin

6

Trương Công Nam

0983223211

Chuyên viên

LĐTB&XH

7

Mai Xuân Trung

0912500869

Tiếp nhận lĩnh vực

Nội vụ

8

Hoàng Huy Tùng

0962519191

Tiếp nhận lĩnh vực

Kinh tế và Hạ tầng

9

Trần Đình Tứ

0972728081

Tiếp nhận lĩnh vực

Tài nguyên-Môi trường

10

Vương Hưng Thanh Hùng

01225510649

Tiếp nhận lĩnh vực

Tài chính-Kế hoạch

11

Trần Thị Kim Vui

0979607147

Tiếp nhận lĩnh vực

Nông nghiệp-PTNT

12

Trần Thị Mỹ Duyên

0935770257

Tiếp nhận lĩnh vực

Đăng ký đất đai

13

Nguyễn Chí Quốc

0935371001

Tiếp nhận lĩnh vực

Trung tâm phát triển quỹ đất

14

Nguyễn Thị Quý

0905940668

Tiếp nhận lĩnh vực

Thuế

15

Nguyễn Thị Thanh Tâm

0935112626

Tiếp nhận lĩnh vực

Bảo hiểm xã hội

16

Nguyễn Văn Lội

0905885866

Tiếp nhận lĩnh vực

Công an

17

Phạm Thị Thanh Thủy

0935737876

Kế toán

18

Mai Xuân Hoàn

0945203209

Công nghệ thông tin

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Trần Kim Nhân

0905445335

Giám đốc

2

Võ Thanh Lâm

0905051509

Phó Giám đốc

3

Nguyễn Duy Lanh

0901160322

Tiếp nhận lĩnh vực

Tư pháp

4

Phan Thiện Lạc

0914132596

Tiếp nhận lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

5

Dương Văn Quý

0905771213

Tiếp nhận lĩnh vực

Văn hóa và Thông tin

6

Trương Công Nam

0983223211

Chuyên viên

LĐTB&XH

7

Mai Xuân Trung

0912500869

Tiếp nhận lĩnh vực

Nội vụ

8

Hoàng Huy Tùng

0962519191

Tiếp nhận lĩnh vực

Kinh tế và Hạ tầng

9

Trần Đình Tứ

0972728081

Tiếp nhận lĩnh vực

Tài nguyên-Môi trường

10

Vương Hưng Thanh Hùng

01225510649

Tiếp nhận lĩnh vực

Tài chính-Kế hoạch

11

Trần Thị Kim Vui

0979607147

Tiếp nhận lĩnh vực

Nông nghiệp-PTNT

12

Trần Thị Mỹ Duyên

0935770257

Tiếp nhận lĩnh vực

Đăng ký đất đai

13

Nguyễn Chí Quốc

0935371001

Tiếp nhận lĩnh vực

Trung tâm phát triển quỹ đất

14

Nguyễn Thị Quý

0905940668

Tiếp nhận lĩnh vực

Thuế

15

Nguyễn Thị Thanh Tâm

0935112626

Tiếp nhận lĩnh vực

Bảo hiểm xã hội

16

Nguyễn Văn Lội

0905885866

Tiếp nhận lĩnh vực

Công an

17

Phạm Thị Thanh Thủy

0935737876

Kế toán

18

Mai Xuân Hoàn

0945203209

Công nghệ thông tin

 Bản in]