DANH SÁCH CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN PHONG ĐIỀN
  
Cập nhật:04/10/2017 4:15:21 CH

STT

Họ và tên

Cơ quan, đơn vị công tác

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Nguyễn Vũ

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Giám đốc

 

2

 

Phan Văn Bằng

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

Chuyên viên

 

3

 

Nguyễn Thị Thu Nguyên

 

Phòng GD&ĐT

 

Viên chức

 

 

4

 

Nguyễn Thị Nhi

 

Phòng văn hóa và thông tin

 

Chuyên viên

 

5

 

Lê Thị Thùy Linh

Phòng Lao đồng – Thương Binh và Xã hội

 

Chuyên viên

 

6

 

Nguyễn Đăng Sơn

 

Phòng Nội vụ

 

Chuyên viên

 

 

7

 

Đỗ Duy Đức

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

Chuyên viên

 

 

8

 

Trần Văn Sơn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Chuyên viên

 

 

9

 

Tào Thế Thanh

Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

Chuyên viên

 

 

10

 

Dương Hòa Hà

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Chuyên viên

 

 

11

 

Lê Thị Việt Anh

 

 

Thanh tra huyện

 

Chuyên viên

 

 

12

 

Nguyễn Công Lực

 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

 

Viên chức

 

13

 

Trịnh Ngọc Nam

 

Chi cục Thuế

 

Chuyên viên

 

 

14

 

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

Bảo hiểm xã hội huyện

 

Viên chức

 

15

 

Nguyễn Tri Triệu Long

 

Công an huyện

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Cơ quan, đơn vị công tác

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Nguyễn Vũ

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Giám đốc

 

2

 

Phan Văn Bằng

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

Chuyên viên

 

3

 

Nguyễn Thị Thu Nguyên

 

Phòng GD&ĐT

 

Viên chức

 

 

4

 

Nguyễn Thị Nhi

 

Phòng văn hóa và thông tin

 

Chuyên viên

 

5

 

Lê Thị Thùy Linh

Phòng Lao đồng – Thương Binh và Xã hội

 

Chuyên viên

 

6

 

Nguyễn Đăng Sơn

 

Phòng Nội vụ

 

Chuyên viên

 

 

7

 

Đỗ Duy Đức

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

Chuyên viên

 

 

8

 

Trần Văn Sơn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Chuyên viên

 

 

9

 

Tào Thế Thanh

Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

Chuyên viên

 

 

10

 

Dương Hòa Hà

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Chuyên viên

 

 

11

 

Lê Thị Việt Anh

 

 

Thanh tra huyện

 

Chuyên viên

 

 

12

 

Nguyễn Công Lực

 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

 

Viên chức

 

13

 

Trịnh Ngọc Nam

 

Chi cục Thuế

 

Chuyên viên

 

 

14

 

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

Bảo hiểm xã hội huyện

 

Viên chức

 

15

 

Nguyễn Tri Triệu Long

 

Công an huyện

 

 

 

 Bản in]