DANH SÁCH CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN NAM ĐÔNG
  
Cập nhật:13/06/2017 2:44:46 CH

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Dương Thị Hoàng Yến

0979031635

Giám đốc

2

Võ Thanh Phong

01294350908

Phó Giám đốc

3

Trần Đình Tuấn Anh

935629905

Số hóa, giám sát

4

Mai Thị Nhật Linh

913947696

Thu phí

5

Huỳnh Ngọc Anh

0986838339

Tiếp nhận lĩnh vực

Công an

6

Võ Thị Kim Chi

0914876519

Tiếp nhận lĩnh vực

Y Tế

7

Nguyễn Thị Hằng

0916063183

Tiếp nhận lĩnh vực

Lao động Thương binh & Xã hội

8

Lê Thị Hoa

0916304300

Tiếp nhận lĩnh vực

Tài chính - Kế hoạch

9

Hồ Thị Thu Huệ

0949552199

Tiếp nhận lĩnh vực

Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn

10

Hồ Thị Bích Liên

0977304442

Tiếp nhận lĩnh vực

Nội vụ

11

Lê Thị Kim Liên

0934717423

Tiếp nhận lĩnh vực

Bảo hiểm Xã hội

12

Phan Văn Lợi

0988160595

Tiếp nhận lĩnh vực

Tài Nguyên & Môi trường

13

Trần Thị Khải Minh

0905275575

Tiếp nhận lĩnh vực

Văn hóa

14

Huỳnh Thị Nga

0979032315

Tiếp nhận lĩnh vực

Giáo dục

15

Nguyễn Thị Huyền Ngân

0963649916

Tiếp nhận lĩnh vực

Thuế

16

Nguyễn Văn Nhạc

0919552208

Tiếp nhận lĩnh vực

Đăng ký đất đai

17

Phạm Tấn Quý

0967929095

Tiếp nhận lĩnh vực

KT – HT

18

Dương Cảnh Tuấn

0913091418

Tiếp nhận lĩnh vực

Thanh tra

19

Hồ Thị Tuyết

01696883243

Tiếp nhận lĩnh vực

Tư pháp

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Dương Thị Hoàng Yến

0979031635

Giám đốc

2

Võ Thanh Phong

01294350908

Phó Giám đốc

3

Trần Đình Tuấn Anh

935629905

Số hóa, giám sát

4

Mai Thị Nhật Linh

913947696

Thu phí

5

Huỳnh Ngọc Anh

0986838339

Tiếp nhận lĩnh vực

Công an

6

Võ Thị Kim Chi

0914876519

Tiếp nhận lĩnh vực

Y Tế

7

Nguyễn Thị Hằng

0916063183

Tiếp nhận lĩnh vực

Lao động Thương binh & Xã hội

8

Lê Thị Hoa

0916304300

Tiếp nhận lĩnh vực

Tài chính - Kế hoạch

9

Hồ Thị Thu Huệ

0949552199

Tiếp nhận lĩnh vực

Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn

10

Hồ Thị Bích Liên

0977304442

Tiếp nhận lĩnh vực

Nội vụ

11

Lê Thị Kim Liên

0934717423

Tiếp nhận lĩnh vực

Bảo hiểm Xã hội

12

Phan Văn Lợi

0988160595

Tiếp nhận lĩnh vực

Tài Nguyên & Môi trường

13

Trần Thị Khải Minh

0905275575

Tiếp nhận lĩnh vực

Văn hóa

14

Huỳnh Thị Nga

0979032315

Tiếp nhận lĩnh vực

Giáo dục

15

Nguyễn Thị Huyền Ngân

0963649916

Tiếp nhận lĩnh vực

Thuế

16

Nguyễn Văn Nhạc

0919552208

Tiếp nhận lĩnh vực

Đăng ký đất đai

17

Phạm Tấn Quý

0967929095

Tiếp nhận lĩnh vực

KT – HT

18

Dương Cảnh Tuấn

0913091418

Tiếp nhận lĩnh vực

Thanh tra

19

Hồ Thị Tuyết

01696883243

Tiếp nhận lĩnh vực

Tư pháp

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Dương Thị Hoàng Yến

0979031635

Giám đốc

2

Võ Thanh Phong

01294350908

Phó Giám đốc

3

Trần Đình Tuấn Anh

935629905

Số hóa, giám sát

4

Mai Thị Nhật Linh

913947696

Thu phí

5

Huỳnh Ngọc Anh

0986838339

Tiếp nhận lĩnh vực

Công an

6

Võ Thị Kim Chi

0914876519

Tiếp nhận lĩnh vực

Y Tế

7

Nguyễn Thị Hằng

0916063183

Tiếp nhận lĩnh vực

Lao động Thương binh & Xã hội

8

Lê Thị Hoa

0916304300

Tiếp nhận lĩnh vực

Tài chính - Kế hoạch

9

Hồ Thị Thu Huệ

0949552199

Tiếp nhận lĩnh vực

Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn

10

Hồ Thị Bích Liên

0977304442

Tiếp nhận lĩnh vực

Nội vụ

11

Lê Thị Kim Liên

0934717423

Tiếp nhận lĩnh vực

Bảo hiểm Xã hội

12

Phan Văn Lợi

0988160595

Tiếp nhận lĩnh vực

Tài Nguyên & Môi trường

13

Trần Thị Khải Minh

0905275575

Tiếp nhận lĩnh vực

Văn hóa

14

Huỳnh Thị Nga

0979032315

Tiếp nhận lĩnh vực

Giáo dục

15

Nguyễn Thị Huyền Ngân

0963649916

Tiếp nhận lĩnh vực

Thuế

16

Nguyễn Văn Nhạc

0919552208

Tiếp nhận lĩnh vực

Đăng ký đất đai

17

Phạm Tấn Quý

0967929095

Tiếp nhận lĩnh vực

KT – HT

18

Dương Cảnh Tuấn

0913091418

Tiếp nhận lĩnh vực

Thanh tra

19

Hồ Thị Tuyết

01696883243

Tiếp nhận lĩnh vực

Tư pháp

 Bản in]