DANH SÁCH CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN A LƯỚI
  
Cập nhật:25/05/2017 3:34:45 CH

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Đinh Viết Cường

0946700001

Giám đốc

2

Hồ Đức Song Thao

0905678414

Tiếp nhận lĩnh vực
Nội vụ

3

Nguyễn Thị Ngọc

 

Tiếp nhận lĩnh vực
Tư pháp

4

Lê Thị Lan

 

Tiếp nhận lĩnh vực

Lao động - TB&XH

5

Trần Anh Tâm

0914333109

Tiếp nhận lĩnh vực

Kinh tế - Hạ tầng

6

Phạm Thị Giang

01649590347

Tiếp nhận lĩnh vực

Tài chính – Kế hoạch

7

Hồ Xuân Giáp

0972164426

Tiếp nhận lĩnh vực

Đất đai

8

Nguyễn Đức Nghĩa

0935543678

Tiếp nhận lĩnh vực

Thuế

9

Trần Bá Quốc Hùng

 

Tiếp nhận lĩnh vực

Bảo hiểm xã hội

10

Hồ Thị Dư

 

Tiếp nhận lĩnh vực

Công an

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Đinh Viết Cường

0946700001

Giám đốc

2

Hồ Đức Song Thao

0905678414

Tiếp nhận lĩnh vực
Nội vụ

3

Nguyễn Thị Ngọc

 

Tiếp nhận lĩnh vực
Tư pháp

4

Lê Thị Lan

 

Tiếp nhận lĩnh vực

Lao động - TB&XH

5

Trần Anh Tâm

0914333109

Tiếp nhận lĩnh vực

Kinh tế - Hạ tầng

6

Phạm Thị Giang

01649590347

Tiếp nhận lĩnh vực

Tài chính – Kế hoạch

7

Hồ Xuân Giáp

0972164426

Tiếp nhận lĩnh vực

Đất đai

8

Nguyễn Đức Nghĩa

0935543678

Tiếp nhận lĩnh vực

Thuế

9

Trần Bá Quốc Hùng

 

Tiếp nhận lĩnh vực

Bảo hiểm xã hội

10

Hồ Thị Dư

 

Tiếp nhận lĩnh vực

Công an

 Bản in]