Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
  
Cập nhật:01/03/2017 4:29:09 CH
Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Chỉ thị (kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]