Xếp hạng chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT –Index) của tỉnh Thừa Thiên Huế hàng năm
  
Cập nhật:05/10/2017 8:00:51 SA

Năm

Xếp hạng/cả nước

2011

5/63

2012

6/63

2013

6/63

2014

8/63

2015

11/63

2016

5/63

2017

15/63

2018

5/63

2019

2/63

2020

2/63

 Bản in]