STTTên văn bảnTải về
1 Công văn số 4365/UBND-NĐ ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh hướng dẫn trình tự thủ tục hỗ trợ thực hiện thỏa thuận bồi thường với người sử dụng đất để triển khai dự án đầu tư Tải về
2 Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh về Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024) Tải về
3 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18/03/2016 Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
4 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 18/03/2016 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ở do nhà nước quản lý để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
5 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
6 Luật đất đai số 13/2003/QH11 Tải về
7 Luật đất đai số 45/2013/QH13 Tải về
8 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở số 56/2005/QH11 và Điều 121 của Luật đất đai số 13/2003/QH11 Tải về
9 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
10 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND Ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối