Thông báo thu hồi đất về việc bổ sung và điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Huế về việc thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế
  
Cập nhật:29/09/2020 8:21:36 SA

Ngày 28/9/2020, UBND thành phố Huế đã có Thông báo số 221/TB-UBND về việc bổ sung và điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Huế về việc thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (Di dời dân cư khu vực I di tích Kinh thành Huế khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ). Cụ thể:

1. Thu hồi đất bổ sung diện tích khoảng 1.709,9m2 và điều chỉnh diện tích 22 thửa đất tại Thông báo thu hồi đất số 513/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Huế về việc thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế - Di dời dân cư khu vực I di tích Kinh thành Huế khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ (Đính kèm Phụ lục 1 và Phụ lục 2).

- Tha đt thu hồi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường đo vẽ ngày 10/9/2020.

- Vị trí khu đất thu hồi thuộc phường Phú Thuận, thành phố Huế.

2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (có tên tại danh sách đính kèm) có trách nhiệm phi hp vi tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để thc hin việc điu tra, khảo sát, đo đạc xác đnh din tích đt, thống kê tài sn khác gn liền vi đt đ lp phương án bi thưng, h trợ. Trưng hp các tổ chức, h gia đình, cá nhân không chp hành việc điu tra, kho sát, đo đạc thì Nhà nưc trin khai kiểm đếm bắt buc theo quy đnh ca pháp lut./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 221/TB-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
2 PL1 Thông báo số 221/TB_UBND (Kích vào để xem chi tiết)
3 PL2 Thông báo số 221/TB-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối