THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 28/12/2018 – 5/1/2019)
  

Triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 75/2018/QĐ-UBND về quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019. Theo đó, các phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức được thực hiện thông qua một trong các hình thức: Ứng dụng di động: Hue-S (dịch vụ đô thị thông minh Thừa Thiên Huế; Trang facebook đô thị thông minh (https://facebook.com/huesmartcity); Thư điện tử: dttm@thuathienhue.gov.vn; Cổng thông tin tương tác: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn.  Thời gian tiếp nhận 24/24 giờ, 7 ngày/tuần. Các phản ánh hiện trường sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (tiếp tục phát triển phiên bản tiếng Anh và các ngôn ngữ quốc tế thông dụng trong năm 2019); nội dung, hình ảnh, video và thời gian, địa điểm phản ánh hiện trường yêu cầu phải rõ ràng, chính xác. Cá nhân, tổ chức có nội dung phản ánh hiện trường sẽ được giữ bí mật khi có yêu cầu và phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin phản ánh hiện trường.

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống thông tin phản ánh hiện trường thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND cấp xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích.

Sáp nhập và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính

Ngày 5/01/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc sáp nhập và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2019.

Theo đó, sáp nhập Phòng Tin học - Thống kê tài chính vào Văn phòng Sở. Hợp nhất Phòng Quản lý giá và công sản và Phòng Tài chính doanh nghiệp thành Phòng Quản lý Giá - Công sản và Doanh nghiệp.

Các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính sau khi hợp nhất bao gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Quản lý Ngân sách; Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp; Phòng Tài chính Đầu tư; Phòng Quản lý Giá - Công sản và Doanh nghiệp.

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với 4 chương trình trọng điểm

Ngày 01/01/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, qua đó xác định mục tiêu phát triển là: Chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu; phát triển du lịch - dịch vụ; công nghệ thông tin và nâng cao năng suất lao động. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Chủ đề của năm 2019 là: “Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch ngành; đồng thời tập trung thực hiện 4 chương trình trọng điểm năm 2019 gồm: Chương trình trọng điểm phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật; Chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ; Chương trình trọng điểm cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình trọng điểm di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế.


 Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh về việc Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo Quy định, địa điểm xây dựng bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi phải phù hợp với địa điểm được quy hoạch xây dựng bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Chiều cao tập kết cát, sỏi tối đa 5m; xung quanh bến bãi phải xây dựng tường bao để đảm bảo cát, sỏi và nước thải không được tràn ra ngoài phạm vi bến bãi. Diện tích khu vực sử dụng làm bãi tập kết ≥300m2. Quy định còn nêu rõ các điều kiện về môi trường; đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; đảm bảo an toàn giao thông…

Đặc biệt, bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng chỉ được đưa vào hoạt động, khi đảm bảo đủ các điều kiện sau: (1) Có giấy đăng ký phù hợp ngành nghề; (2) Có Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được UBND cấp huyện xác nhận (bao gồm quy chế hoạt động bến, bãi); (3) Đã hoàn thành việc xây dựng công trình bến, bãi theo giấy phép xây dựng có thời hạn được cấp và Giấy phép xây dựng đang còn thời gian hiệu lực; (4) Có giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa của cấp có thẩm quyền; (5) Giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất cho mục đích làm bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi; (6) Đảm bảo điều kiện về an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định; (7) Có Nội quy hoạt động bến bãi.

Phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh

Ngày 5/01/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tăng cường và hướng đến việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh một cách có hiệu lực, hiệu quả, phát triển bền vững; thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, thu tiền thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mục tiêu cụ thể nhằm hoàn thành việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc lập hồ sơ ranh giới đối với các BQL Rừng phòng hộ, Khu bảo tồn; Vườn quốc gia Bạch Mã; các Công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đồng thời hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính. Lập và thực hiện Phương án sử dụng đất đối với các Công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp đổi mới theo Nghị định số 118/2014NĐ-CP. Lập và thực hiện Phương án sử dụng quỹ đất đối với diện tích đất các nông, lâm trường bàn giao về địa phương từ năm 2004 đến nay. Xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng đất; phát hiện những tồn tại, bất cập, đề xuất các giải pháp, chính sách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý,  xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai.

Công bố các thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa, mới ban hành

* Ngày 5/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, có 1 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phát triển nông thôn đó là: Hỗ trợ dự án liên kết.

* Ngày 04/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, có 29 TTHC sửa đổi, bổ sung và 45 TTHC TTHC giữ nguyên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GD&ĐT; đồng thời có 7 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. Ngoài ra có 4 TTHC bãi bỏ, hủy bỏ (Thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp; Thủ tục cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại; Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp; Thủ tục giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp).

* Ngày 03/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về công bố 17 TTHC được chuẩn hoá trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 17 TTHC được chuẩn hoá trong lĩnh vực xây dựng trong 03 lĩnh vực, gồm: Hạ tầng kỹ thuật 01 TTHC; Hoạt động xây dựng 07 TTHC; Quy hoạch 09 TTHC.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh

Ngày 04/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, trưởng ban chỉ đạo là Ông Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Trưởng ban là Ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Trưởng ban thường trực là Ông Lê Hữu Minh – Quyền Giám đốc Sở Du lịch. 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai chương trình trọng điểm phát triển du lịch theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và của Hội đồng nhân dân tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; Giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện các kế hoạch, chương trình du lịch cũng như các vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền về phát triển du lịch, phổ biến đường lối, pháp luật của Nhà nước về du lịch. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai các chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến du lịch do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày 02/01/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019.

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhằm chủ động phòng, chống tham nhũng. Nâng cao ý thực trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác PCTN. Tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục lãnh đạo thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác thanh tra và xử lý hành vi tham nhũng.

Tập trung mọi nỗ lực, nâng cao vai trò và trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 2019

Đó là nội dung đáng chú ý của Chỉ thị số 01/CT-UBND vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành ngày 01/01/2019. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2019.

Trong đó, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, chỉ đạo sâu sát, điều hành quyết liệt, đồng bộ, kiên trì các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2019, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý, giải quyết những hạn chế, bất cập của ngành, lĩnh vực phụ trách; đổi mới, sáng tạo trong phương thức hoạt động, điều hành; tạo sức lan tỏa về khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tập trung thực hiện cải cách hành chính toàn diện, thực chất, nâng cao tính sẵn sàng phục vụ của các cơ quan nhà nước. Phát huy hiệu quả hệ thống tiếp nhận hoàn trả thủ tục hành chính theo 3 cấp, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; nâng cao tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, đảm bảo kết nối, liên thông bốn cấp; từ năm 2019, 100% văn bản theo quy định được xử lý trên môi trường mạng…

 

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối