THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ 17/11 – 23/11/2018
  


Thông tin thông tin chỉ đạo, điều hành

của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ 17/11 - 23/11/2018)

 

 Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các địa phương, đơn vị thuộc UBND tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2018.

Thông qua đánh giá chất lượng hoạt động, giúp các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập là căn cứ để bình xét  thi đua, khen thưởng trong các Cụm, Khối thi đua và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiêu chí đánh giá tập trung vào chất lượng hoạt động của các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập (gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương) được xác định điểm theo các nhóm tiêu chí đánh giá như sau: Kết quả thực hiện chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Kết quả đạt được các chỉ số tác động: Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu nâng cao các chỉ số công tác cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT), chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Phê duyệt Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi giai đoạn 2019 - 2023

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2706/QĐ-UBND phê duyệt Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2023. Kinh phí thực hiện Đề án là 1,37 tỷ đồng.

Theo đó, Đề án sẽ nghiên cứu, hoàn thiện và số hóa CSDL về di sản nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban hành một số cơ chế, chính sách về bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi, đặc biệt đưa di sản Bài Chòi vào giới thiệu tại trường học. Duy trì hoạt động các Câu lạc bộ Bài Chòi hiện đang sinh hoạt tại các huyện, thị xã và thành phố Huế. Xem xét thành lập mới các Câu lạc bộ Bài Chòi tại các địa phương nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của khách du lịch trong và ngoài nước, gắn với sinh hoạt của các Câu lạc bộ Bài Chòi với du lịch. Tổ chức trình diễn nghệ thuật Bài Chòi vào các chương trình Festival Huế, Festival làng truyền thống Huế và ngày lễ tết để giới thiệu đến người dân, du khách trong và ngoài nước. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các diễn viên, nghệ nhân về kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật Bài Chòi; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu về di sản nghệ thuật Bài Chòi. Xem xét đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cho các nghệ nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi.

 

Thực hiện Đề án sản xuất lúa hữu cơ tại 08 xã của huyện Phong Điền

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2734/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sản xuất lúa hữu cơ huyện Phong Điền đến năm 2025. Tổng nguồn vốn thực hiện hơn 39 tỷ đồng.

Đề án nhằm hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất từ khâu sản xuất đến tiêu thụ; nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị sản xuất từ việc dồn điền đổi thửa để hình thành vùng sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn; cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng và tiến tới xây dựng thương hiệu gạo hữu cơ Phong Điền. Đồng thời, góp phần đưa diện tích gieo trồng lúa hữu cơ trên địa bàn huyện đạt 200 ha vào năm 2020 và đạt 500 ha (chiếm khoảng 10% tổng diện tích gieo trồng lúa của huyện) đến năm 2025 cũng như thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Công nhận thêm 6 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Ngày 19/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2720/QĐ-UBND công nhận 6 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm: Trường mầm non Vĩnh Ninh, thành phố Huế; Trường mầm non Âu Lạc, thành phố Huế; Trường mầm non Quảng Phước, huyện Quảng Điền; Trường mầm non Họa Mi 1, huyện Quảng Điền; Trường mầm non Vinh Hà, huyện Phú Vang; Trường mầm non Vinh Thanh, huyện Phú Vang.

 

Công bố 02 TTHC được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2710/QĐ-UBND, công bố 02 TTHC được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. Quyết định này thay thế các thủ tục hành chính có liên quan đã được công bố tại Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, 02 TTHC gồm: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở  đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (cơ sở đào tạo loại 4) và Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (cơ sở đào tạo loại 4).

Cho phép thành lập Hiệp Hội Taxi tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2776/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp Hội Taxi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiệp Hội Taxi tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý của các ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hội. Hiệp Hội Taxi tỉnh Thừa Thiên Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

 

Cho phép thành lập Hội Da giày – Phụ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 21/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2751/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Da giày – Phụ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội Da giày – Phụ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý của các ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh

Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh; qua đó yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 07/9/2018 và Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh trong đó chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; lấy mẫu gửi xét nghiệm và tổ chức tiêu hủy theo đúng hướng dẫn của cơ quan thú y.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng dân cư để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu vào trong nước tiêu thụ; không mua bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh.

Tổ chức giám sát chặt chẽ, lấy mẫu gửi xét nghiệm đối với lợn có dấu hiệu bệnh, nghi bị bệnh tại các điểm, cơ sở giết mổ hoặc trong quá trình vận chuyển các sản phẩm thịt lợn đông lạnh, thịt lợn tươi, giăm bông, xúc xích,…

 

Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 26/CT-UBND yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn với các kịch bản về nguồn nước có khả năng xảy ra để kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp, giảm đến mức tối thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa khô, có kế hoạch phân phối nước hợp lý để đảm bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp cho cả mùa khô năm 2018-2019.

Sở NN và PTNT theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, kế hoạch vận hành của các nhà máy thủy điện, các hồ chứa nước thủy lợi để vận hành tích nước phù hợp, chỉ đạo vận hành bổ sung nguồn nước theo nhu cầu bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước dân sinh, đồng thời phải bảo đảm an toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước; hướng dẫn xây dựng, kiểm tra phương án phòng, chống hạn của các huyện, thị xã và thành phố Huế. Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm kê nguồn nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi, thủy điện vào cuối mùa mưa để kịp thời điều chỉnh kế hoạch cấp nước cho hạ du các hồ chứa nước thủy điện trong mùa khô 2018-2019, trong đó tập trung ưu tiên cấp nước cho dân sinh, sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác.

Sở Công thương chỉ đạo Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đảm bảo ưu tiên cấp điện ổn định cho sinh hoạt, vận hành các hồ chứa, trạm bơm phục vụ công tác phòng, chống hạn kịp thời. Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch cấp nước sinh hoạt, công nghiệp cho nhân dân trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm 2019…

 

Cuộc thi Tea Masters Cup International sẽ được diễn ra tại TP.Huế từ 23 đến 28.11

Ngày 19/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất kế hoạch tổ chức Cuộc thi pha trà quốc tế (Tea Masters Cup International) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, cuộc thi sẽ diễn ra tại khách sạn Thành Nội (số 57 Đặng Dung, thành phố Huế) từ ngày 23/11/2018 đến ngày 28/11/2018.

Cuộc thi Tea Masters Cup International (TMCI) là một hoạt động quan trọng của các quốc gia sản xuất và tiêu thụ chè trên Thế giới. Mục đích của cuộc thi nhằm trao đổi kinh nghiệm chế biến, sản xuất, pha chế chè của chuyên gia quốc tế và cũng là cơ hội quảng bá, giới thiệu các loại chè đặc sản của Việt Nam đến toàn thể các doanh nghiệp tiêu thụ chè của các quốc gia trên thế giới. Thông qua cuộc thi nói trên, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được quảng bá trên các kênh truyền thông của cuộc thi pha trà quốc tế góp phần quảng bá văn hóa, di sản, ẩm thực và điểm đến du lịch hấp dẫn đến bạn bè quốc tế.

 

Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội đkịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

 

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật, từ đó có cơ sở thực tiễn để kịp thời xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Xác định lĩnh vực, nội dung, các hoạt động cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

 

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kỹ năng xác định vi phạm hành chính, xác định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; kỹ năng soạn thảo biên bản vi phạm hành chính; kỹ năng xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính… đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thu thập thông tin, kịp thời phát hiện những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý; Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đoan vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

 

Vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về việc vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Kế hoạch nhằm phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và hiệu quả trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 192/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 19/9/2018 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Kế hoạch nhằm tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa lãnh đạo các sở, ban, ngành với các cơ quan liên quan để thực hiện các chính sách, chương trình, mục tiêu về Bình đẳng giới (BĐG), góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư. Qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm: Các sở, ban, ngành trong chỉ đạo thực hiện công tác phụ nữ, công tác BĐG và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BĐG và VSTBPN trên địa bàn.

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 21/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 21/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các chuyến hàng đặc biệt của địa phương và trung ương đi qua địa bàn. Các chủ thể bảo vệ hàng đặc biệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm theo quy định; chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ hàng đặc biệt.

 

Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án tu bổ, tôn tạo và bảo quản các di tích nằm ngoài Quần thể Di tích Cố đô Huế

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND về việc triển khai xây dựng Đề án tu bổ, tôn tạo và bảo quản các di tích nằm ngoài Quần thể Di tích Cố đô Huế trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm thực hiện quy định của Luật Di sản Văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn kèm theo; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.  Đánh giá hiện trạng xuống cấp của các di tích nằm ngoài Quần thể Di tích Cố đô Huế trên địa bàn tỉnh để kịp thời bảo vệ các yếu tố gốc gắn liền với di tích, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế. Tạo cơ sở thực tiễn, khoa học và nâng cao hiệu quả, tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực tham gia vào công tác chống xuống cấp di tích nằm ngoài Quần thể Di tích Cố đô Huế. Nâng cao nhận thức về các giá trị gắn liền với di tích lịch sử văn hóa, từ đó tăng cường sự hiểu biết, ý thức tôn trọng, giữ gìn bảo vệ các công trình di tích./.

 

                                                                                         VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối