Thông tin kinh tế xã hội và chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tuần 29/2021
  
Cập nhật:16/07/2021 3:01:13 CH

I. CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, CHÍNH SÁCH MỚI NỔI BẬT TRONG TUẦN

1. Lĩnh vực Tổ chức

a) Ngày 10/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1675/QĐ-UBND phê chuẩn Thành lập Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (thay thế Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016).

b) Ngày 10/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1676/QĐ-UBND về việc đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (thay thế Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

2. Lĩnh vực Tư pháp

Ngày 09/7/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Việc chấm điểm hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng dựa trên 05 tiêu chí đánh giá với tổng số 100 điểm. Số điểm tối đa của từng tiêu chí cụ thể như sau:

Tiêu chí về trụ sở, tối đa 40 điểm, trong đó: Vị trí dự kiến đặt trụ sở: tối đa 22 điểm; Tổng diện tích sử dụng chung của trụ sở: tối đa 04 điểm; Tính pháp lý của trụ sở: tối đa 04 điểm; Diện tích làm việc của công chứng viên và nhân viên đồng thời là diện tích tiếp người yêu cầu công chứng; diện tích lưu trữ hồ sơ công chứng: tối đa 04 điểm; Diện tích lưu trữ hồ sơ công chứng: tối đa 04 điểm; Diện tích chỗ để xe: tối đa 02 điểm.

Tiêu chí về tổ chức, nhân sự: tối đa 40 điểm, trong đó: Công chứng viên: tối đa 20 điểm; Nhân viên nghiệp vụ công chứng: tối đa 12 điểm; Nhân viên lưu trữ: tối đa 03 điểm; Nhân viên kế toán: tối đa 03 điểm; Nhân viên công nghệ thông tin: tối đa 02 điểm.

Tiêu chí về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động công chứng: tối đa 10 điểm.

Tiêu chí về năng lực quản trị: tối đa 05 điểm.

Tiêu chí về tính khả thi của Đề án: tối đa 05 điểm.

Thang điểm để chấm điểm hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng là thang điểm 100. Đối với hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thành phố Huế, hồ sơ được xét duyệt phải đạt từ 75 điểm trở lên. Đối với hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn các huyện, thị xã, hồ sơ được xét duyệt phải đạt từ 70 điểm trở lên. Điểm xét duyệt hồ sơ là điểm trung bình cộng của tất cả các thành viên tham gia chấm điểm. Việc xét duyệt và chấm điểm hồ sơ phải được lập thành biên bản và có chữ ký của các thành viên Tổ xét duyệt. Căn cứ vào kết quả xét duyệt hồ sơ, Giám đốc Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sở Tư pháp là cơ quan nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng của công chứng viên từ Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin về việc tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

3. Lĩnh vực Du lịch

Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Đây là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, phù hợp với yêu cầu, định hướng tại Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 được khống chế trên toàn cầu, ngành du lịch phục hồi và tăng trưởng trở lại, năm 2025, du lịch Thừa Thiên Huế phấn đấu thu hút khoảng 6 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 45 - 50%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 13.000 tỷ đồng; GRDP ngành du lịch đóng góp khoảng 14% so với GRDP của tỉnh (92.000 - 95.000 tỷ đồng); thời gian lưu trú bình quân đạt trên 2 ngày; suất chi tiêu bình quân đạt 2,2 triệu đồng/ lượt khách. Lao động trong ngành khoảng 80.000 lao động, chiếm 13% của tỉnh (hơn 600.000 lao động).

Đến năm 2030, thu hút khoảng 8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 50 - 55%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20.000 tỷ đồng; GRDP ngành du lịch đóng góp khoảng 15% so với GRDP của tỉnh (120.000 - 150.000 tỷ đồng); thời gian lưu trú bình quân đạt trên 2,2 ngày; suất chi tiêu bình quân đạt trên 2,5 triệu đồng/ lượt khách. Lao động trong ngành dự kiến thu hút 100.000 lao động, chiếm gần 15% của tỉnh (khoảng 750.000 lao động).

Đến năm 2025, số khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao là 10 cơ sở và năm 2030 con số này khoảng 15 đơn vị, trong đó sẽ có một số khách sạn có thương hiệu quốc tế. Chậm nhất là vào năm 2025, khu du lịch Lăng Cô - Cảnh Dương sẽ là khu du lịch quốc gia đầu tiên của tỉnh được công nhận và năm 2030 sẽ có thêm khu du lịch quốc gia Thanh Tân. Ngoài ra, sẽ kêu gọi đầu tư khoảng một hoặc hai khu vui chơi giải trí đẳng cấp và quy mô trên địa bàn tỉnh.

Tỷ lệ lao động trong ngành du lịch qua đào tạo phấn đấu đến năm 2030 đạt mức 90 - 95%.

Tại Quyết định, UBND tỉnh cũng đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế mũi nhọn như: Tập trung xây dựng, hoàn thiện và triển khai các Nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quản lý nhà nước về phát triển du lịch; Đổi mới nhận thức, thay đổi tư duy về phát triển du lịch; Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất phát triển du lịch, ưu tiên hạ tầng phát triển du lịch thông minh và bền vững; Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch chủ lực, đặc thù mang bản sắc Huế; Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch chuyên nghiệp, hiệu quả, thiết thực; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, dịch vụ; hoàn thiện môi trường du lịch và liên kết, hợp tác phát triển du lịch; Tiếp tục nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực du lịch; Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển du lịch.

4. Lĩnh vực Nội chính

Để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá, các  cảng cá và các khu neo đậu tàu thuyền, sáng ngày 14/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6120/UBND-NC, theo đó yêu cầu:

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn chủ trì tổ chức lập kế hoạch, xây dựng kịch bản phòng cháy và chữa cháy cho đối tượng là tàu cá, các cảng cá và các khu neo đậu tàu thuyền. Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tàu cá và Ban quản lý cảng cá TT Huế; tập huấn, hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá các kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất để đánh giá thực trạng trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá, các cảng cá và các khu neo đậu tàu thuyền trên địa bàn tỉnh. Xử lý trường hợp các chủ tàu, các tổ chức không chấp hành các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản rà soát các quy định pháp luật liên quan để tổ chức tuyên truyền, vận động chủ tàu cá, thuyền trưởng về trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định; thực hiện kiểm tra chặt chẽ các quy định về trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên tàu cá; tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên tàu cá. Cung cấp danh sách tàu cá không chấp hành quy định phòng cháy và chữa cháy để xử lý vi phạm. Chỉ đạo Ban quản lý cảng cá TT Huế thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy; xây dựng phương án, biện pháp chữa cháy đối với các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền được phân công quản lý.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng tuyến biển tăng cường kiểm tra, vận động chủ tàu cá trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định trước khi tàu ra biển hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp không trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật.

Công văn cũng nêu rõ, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế: Chỉ đạo chính quyền cấp xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn quản lý về phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá tại các bến cá, khu neo đậu tàu thuyền thuộc phạm vi quản lý của địa phương; xử lý và phối hợp xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Được biết, trong những năm qua, các vụ cháy tàu cá trên địa bàn tỉnh đã làm thiệt hại tài sản, tiền của và ảnh hưởng đến sinh kế của ngư dân. Nguyên nhân chủ yếu gây cháy nổ tàu cá do lắp đặt, sử dụng hệ thống thiết bị điện, trang bị phương tiện PCCC không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; người làm việc trên tàu cá, cảng cá chưa nắm vững kiến thức về an toàn PCCC và thiếu ý thức trong việc bảo quản, sử dụng thiết bị điện và các loại dễ gây cháy nổ (dầu diesel, bình ga, bếp...) dẫn đến tai nạn cháy nổ trên tàu. Mặt khác, quy định pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với tàu cá chưa cụ thể; việc kiểm tra, xử lý về PCCC của các ngành, các cấp liên quan chưa thường xuyên, quyết liệt.

5. Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

Ngày 14/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1702/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) của cơ quan quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Tỉnh trong bối cảnh BĐKH; định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, chiến lược gắn với tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với định hướng phát triển mới. Tận dụng các cơ hội phát triển theo hướng các-bon thấp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phòng tránh, cảnh báo thiên tai, giảm thiểu những hiểm họa của BĐKH và qua đó, đóng góp tích cực vào việc thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với BĐKH của Tỉnh.

Trong đó, mục tiêu cụ thể là chủ động phương án, điều kiện phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực nhất là những vùng dễ bị tác động của thiên tai. Nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống hạ tầng, công trình thủy lợi, kinh tế - xã hội, cộng đồng dân cư trước tác động của biến đổi khí hậu; phấn đấu giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường, góp phần thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; phát huy và đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng năng lượng mới và tái tạo; đưa giảm nhẹ phát thải và hấp thụ khí nhà kính thành các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để hoàn thành các mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các giải pháp cho ngành Công nghiệp, Năng lượng, Giao thông vận tải và Xây dựng; các giải pháp cho ngành Nông – Lâm, Ngư nghiệp; các giải pháp cho ngành Du lịch và Dịch vụ; Các giải pháp cho ngành Y tế và Giáo dục.

6. Lĩnh vực Cải cách hành chính

a) Ngày 09/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về việc nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 nhằm - Cải thiện vị trí xếp hạng PCI của tỉnh thuộc vào “Nhóm tốt” hoặc nhóm trên của “Nhóm khá”.

Theo đó, phấn đấu năm 2021 chỉ số PCI xếp hạng dưới hạng 10. Cải thiện vị trí xếp hạng của tất cả các chỉ số thành phần trong năm 2021, cụ thể như sau: Chỉ số Tính minh bạch <5; Chỉ số  Cạnh tranh bình đẳng <5; Chỉ số Chi phí không chính thức <10; Chỉ số Chi phí thời gian  <10; Chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự <10; Chỉ số Tính năng động <10; Chỉ số Đào tạo lao động <15; Chỉ số Tiếp cận đất đai <25; Chỉ số Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp <25; Chỉ số Gia nhập thị trường <25. Để đạt được mục tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện. Cụ thể:

Đối với chỉ số Tính minh bạch, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Tính minh bạch, trong đó lưu ý các giải pháp: Thực hiện cơ chế giám sát giải quyết yêu cầu, khiếu nại của doanh nghiệp bằng công nghệ thông tin (ví dụ Hue-S), thực hiện chặt chẽ quy trình công việc theo chuẩn ISO … Xây dựng kế hoạch triển khai 100% các dịch vụ hành chính công đủ điều kiện lên mức độ 4. Đồng thời, UBND tỉnh giao Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Tính minh bạch, trong đó lưu ý các giải pháp: Công khai minh bạch các thông tin, tài liệu theo quy định trên các phương tiện (đặc biệt các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch vốn đầu tư công, danh mục dự án, tiêu chí kêu gọi đầu tư; đấu giá bán tài sản công,...). Hỗ trợ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời khi doanh nghiệp có yêu cầu (trong khoảng thời gian từ 02-03 ngày làm việc)…

Đối với Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, trong đó lưu ý các giải pháp: Đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp (trong nước và ngoài nước; nhà nước và dân doanh). Triển khai mạnh mẽ các hoạt động, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên cơ sở các quyết định, kế hoạch hỗ trợ đã được UBND tỉnh ban hành. Quan tâm hỗ trợ thủ tục hành chính về đầu tư cho các DNNVV, hỗ trợ cung cấp thông tin dự án đầu tư kịp thời khi doanh nghiệp có yêu cầu…

Đối với Chỉ số Chi phí không chính thức, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức.

Đối với Chỉ số Chi phí thời gian, UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây  dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Chi phí thời gian.

Đối với Chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự, trong đó lưu ý các giải pháp: Đẩy nhanh và mạnh công tác thi hành án liên quan đến doanh nghiệp. Phối hợp triển khai mạnh mẽ công tác toàn dân đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm những trường hợp bao che những cán bộ nhũng nhiễu. Tăng cường công tác tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp đa dạng qua các công cụ trực tiếp và gián tiếp, như: Thư điện tử, thư giấy, ghi âm, ghi hình, phản ánh qua Hue-S …

Đối với Chỉ số Tính năng động, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Tính năng động…

b) Ngày 14/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định:

- Quyết định số 1723/QĐ-UBND phê chuẩn công bố 08 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung về Phí trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 1725/QĐ-UBND công bố 14 thủ tục hành chính chuẩn hóa, mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết; 08 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và 23 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 1726/QĐ-UBND phê duyệt Công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Toàn văn các văn bản nói trên được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh)

II. SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN

1. Thừa Thiên Huế xuất quân chi viện thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19

Sáng ngày 14/7/2021, tại trụ sở UBND tỉnh đã diễn ra Lễ xuất quân đoàn cán bộ Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế (gồm 127 cán bộ, nhân viên, lực lượng y bác sĩ, sinh viên tình nguyện) hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19.

(https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Thua-Thien-Hue-xuat-quan-chi-vien-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-va-cac-tinh-phia-Nam-phong-chong-dich-COVID-19/newsid/9B17A230-62DA-4A9D-90B2-AD650086F5F8/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F)

2. Sáng ngày 16/7, HĐND tỉnh khóa VIII khai mạc kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tại kỳ họp thứ 2 này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận để thông qua 19 Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển kinh tế- xã hội. Đáng chú ý là nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

(https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Khai-mac-ky-hop-thu-2-HDND-tinh-khoa-VIII-nhiem-ky-2021-2026/newsid/1C4A5497-5380-465C-BDDE-AD670093BD63/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F)

IV. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Ngày 13/7, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Theo đó, khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời các thôn: Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên Thôn, An Bàng và Thủy Cam của xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế từ 12 giờ 00 phút ngày 13 tháng 7 năm 2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế từ 12 giờ 00 phút ngày 13 tháng 7 năm 2021 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

2. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh cũng đã ban hành một số văn bản nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Công văn số 6253/UBND-GD ngày 16/07/2021 về việc triển khai, phố biến mẫu kế hoạch PCD COVID-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động.

- Quyết định số 104 /QĐ-BCĐ ngày 15/7/2021 kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Kế hoạch số 235/KH-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 về việc thành lập Đoàn cán bộ ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19;

- Công văn số 6093/UBND-CT ngày 13/7/2021 về việc triển khai thực hiện Công văn của Bộ Công Thương về đảm bảo hoạt động SXKD trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

- Thông báo số 290/TB-BCĐ ngày 12/7/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 09/7/2021.

- Công văn số 6020/UBND-GD ngày 12/7/2021về việc chủ động phương án thành lập cơ sở cách ly dân sự cấp xã.

 (Toàn văn các văn bản nói trên được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh).

 

IV. CÁC SỰ KIỆN, HỘI NGHỊ LỚN TRONG TUẦN TỚI (Tuần 30)

- Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trao tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có con độc nhất là Liệt sỹ và các gia đình có nhiều Liệt sỹ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc – Ngày 23/7/2021.

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]