Thông tin kinh tế xã hội và chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tuần 28/2021
  
Cập nhật:09/07/2021 5:20:10 CH

I. CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, CHÍNH SÁCH MỚI NỔI BẬT TRONG TUẦN

1. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Ngày 30/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định:

- Số 1599/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ông Nguyễn Đình Đức.

- Số 1600/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ông Nguyễn Long An.

- Số 1601/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính Ông Nguyễn Quốc Cường.

- Số 1602/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Du lịch Ông Trần Hữu Thùy Giang.

- Số 1603/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính Ông La Phúc Thành.

2. Lĩnh vực Tư pháp

Ngày 01/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1605/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Việc xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm triển khai chủ trương xã hội hóa trong hoạt động bổ trợ tư pháp, định hướng phát triển từ 06 Văn phòng Thừa phát lại tại các huyện, thị xã, thành phố có vị trí địa lý giáp với nhau; một số địa bàn trọng yếu, có điều kiện, nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện thành lập Văn phòng Thừa phát lại là cần thiết, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại được chia làm 02 giai đoạn (2021-2025 và 2026-2030):

Giai đoạn 2021 - 2025, xem xét thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại các địa bàn trong tỉnh trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu của cá nhân, tổ chức, đáp ứng điều kiện thuận lợi để Văn phòng Thừa phát lại tồn tại và phát triển. Phấn đấu phát triển 03 Văn phòng Thừa phát lại theo vùng (các huyện, thị xã, thành phố có vị trí địa lý giáp với nhau); một số địa bàn trọng yếu, có điều kiện, nhu cầu thực hiện chế định Thừa phát lại.

Giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu phát triển thêm 03 Văn phòng Thừa phát lại tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh theo Đề án đã phê duyệt. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại đã được thành lập; tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; tiến tới thực hiện xây dựng mạng lưới Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của Chính phủ và Bộ Tư pháp để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời tính đến nhu cầu tống đạt giấy tờ, văn bản, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án cũng như nhu cầu thi hành án dân sự của tổ chức và cá nhân. Lộ trình phát triển tổ chức Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh được thực hiện như sau:

Trong giai đoạn 1 (2021 - 2025), phấn đấu khuyến khích thành lập 03 Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc, hoặc địa bàn khác nếu có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

Trong 03 năm (2018-2020), số vụ việc thụ lý giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Huế là 5.103 vụ, chiếm 44,5% tổng số án được thụ lý giải quyết trong toàn tỉnh; Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy là 1.154 vụ, chiếm 10,2%; Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc là 1.088 vụ, chiếm 9,6 %.

Số lượng án phải thi hành tại thành phố Huế là 4.980 vụ việc, chiếm tỷ lệ  36,1% tổng số vụ việc thi hành án trong toàn tỉnh; thị xã Hương Thủy là 1.664 vụ việc chiếm tỷ lệ 12%, tại huyện Phú Lộc là 1.654 vụ việc, cũng chiếm gần 12%. Do vậy, việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc trong giai đoạn 1 (2021 - 2025) là phù hợp, đảm bảo sự phát triển ổn định của Văn phòng.

Trong giai đoạn 2 (2026 - 2030), phấn đấu khuyến khích phát triển thêm 03 Văn phòng Thừa phát lại tại địa bàn thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang, huyện A Lưới, hoặc địa bàn khác nếu có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện thành lập Văn phòng Thừa phát lại. Như vậy, phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 07 Văn phòng Thừa phát lại.

Từ năm 2030, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại đã được thành lập; tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; tiến tới thực hiện chủ trương phát triển, thành lập Văn phòng Thừa phát lại đủ về số lượng theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là 10 Văn phòng.

3. Lĩnh vực CNTT

a) Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Xây dựng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đối với mục tiêu phát triển chính quyền số, phấn đấu đến năm 2025 đạt: 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số, kỹ năng quản lý nghiệp vụ trên nền tảng số. 100% hoạt động quản lý nhà nước sử dụng văn bản điện tử có ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với trục trao đổi văn bản Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước (ngoại trừ các văn bản mật theo quy định). 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính, kết nối mạng, cài đặt phần mềm bảo mật để phục vụ công vụ. 100% công chức, viên chức được trang bị chữ ký số. 100% lãnh đạo cấp phòng trở lên được trang bị thiết bị ký số bằng SIM điện thoại di động. 100% nội dung công việc được giải quyết trên môi trường mạng...

Đối với mục tiêu chuyển đổi số phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 đạt: 100% thủ tục hành chính áp dụng các giải pháp công nghệ để triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. 100% thông tin quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị được công khai trên mạng để hỗ trợ tra cứu thông tin. 100% hồ sơ năng lực của doanh nghiệp được quản lý đầy đủ thông tin và sử dụng xuyên suốt trong quá trình giao dịch công vụ. Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ (GIS, BIM) hỗ trợ công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin.

Đối với mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin, phấn đấu đến năm 2025: đưa và khai thác, sử dụng các sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin, có đầy đủ bản quyền. Tăng cường khả năng phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin, nguy cơ bị tấn công mạng. Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động về trách nhiệm và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin, an toàn mạng.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Kế hoạch đề ra 07 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm: Chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; Phát triển hạ tầng số; Phát triển dữ liệu; Xây dựng nền tảng số, phát triển các ứng dụng, dịch vụ; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Phát triển nguồn nhân lực.

Theo đó, Kế hoạch cũng triển khai các giải pháp thực hiện sau: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Phát triển các mô hình kết hợp giữ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ. Thu hút các nguồn lực công nghệ thông tin.

b) Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND  triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau: 100% hoạt động quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước. 100% dịch vụ công đủ điều kiện công bố mức độ 4. 100% quy trình xử lý dịch vụ hành chính được thực hiện bằng quy trình số. 80% dữ liệu chuyên ngành qua hệ thống số hóa dùng chung của tỉnh. 100% hồ sơ quản lý đầu tư ngoài ngân sách, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được số hóa. 100% hồ sơ quy hoạch tỉnh, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành được số hóa.

Ngoài ra, phấn đấu năm 2021, vận hành ổn định, thông suốt Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp, quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách, quản lý đầu tư công cấp tỉnh, hệ thống báo cáo kinh tế xã hội. Năm 2022, vận hành Hệ thống báo cáo, phân tích kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; Hệ thống quản lý đầu tư công cấp huyện, xã; Hệ thống thông tin quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến năm 2025, triển khai quản lý ngành Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế trên 05 hệ thống thông tin được vận hành ổn định thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã gồm hệ thống báo cáo, phân tích kinh tế xã hội; trung tâm thông tin quy hoạch, thông tin doanh nghiệp; quản lý đầu tư công và quản lý các dự án ngoài ngân sách.

Trên cơ sở những mục tiêu, chỉ tiêu cần thực hiện đã đề ra. Trong đó bảo đảm khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn, đồng thời bảo đảm sự kết nối giữa các hệ thống thông tin, bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh, triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Cụ thể, Kế hoạch bao gồm những nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh tuyền truyền, nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong ngành Kế hoạch và Đầu tư; Chuyển đổi số trong quản lý nhà nước lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển Kinh tế số; Huy động nguồn lực; An toàn thông tin.

4. Lĩnh vực Nông nghiệp

Ngày 07/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu tối đa số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

5. Lĩnh vực Văn hóa Xã hội

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 phê duyệt Đề án “Phát huy giá trị và xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2021 - 2025”. Việc xây dựng và triển khai Đề án “Phát huy giá trị và xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa đặc sắc giai đoạn 2020 đến 2025” là hết sức cần thiết, nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị đặc trưng của Ca Huế, thúc đẩy phát triển du lịch xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Theo đó, đề án đưa ra một số mục tiêu cụ thể như: Xây dựng, ban hành thống nhất chương trình biểu diễn nghệ thuật Ca Huế mẫu, đảm bảo tính chất đặc trưng của Ca Huế để phục vụ du khách. Nghiên cứu hình thành các điểm, không gian biểu diễn Ca Huế thính phòng phục vụ du lịch. Trước mắt, phấn đấu đến năm 2022 đưa vào sử dụng các không gian Ca Huế thính phòng: số nhà 148 Bùi Thị Xuân, Châu Hương Viên, Rạp Đông Ba. Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động biểu diễn Ca Huế trên sông Hương (trước mắt đến năm 2021 hoàn chỉnh Bến thuyền số 05 Lê Lợi). Xây dựng hệ thống các công cụ, phương tiện hỗ trợ quảng bá hình ảnh Ca Huế (APP Ca Huế, ấn phẩm); hình thành các sản phẩm văn hóa, các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch. Khảo sát, kiểm định chất lượng Ca Huế đối với các diễn viên, nhạc công tham gia biểu diễn Ca Huế phục vụ du lịch. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế gắn với phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Quyết định cũng nêu rõ 08 nhóm giải pháp chính để phát huy giá trị và xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2021 - 2025 như:  Xây dựng sản phẩm; Xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển không gian biểu diễn Ca Huế; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Ca Huế; Tuyên truyền, quảng bá về giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế phục vụ du lịch; Công tác quản lý hoạt động Ca Huế và các lĩnh vực có liên quan; Đầu tư nguồn lực tài chính; Liên kết, phối hợp; Xây dựng một số cơ chế, chính sách.

(Toàn văn các văn bản nói trên được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh)

II. SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Thừa Thiên Huế với sự tham dự của gần 13.400 thí sinh vừa kết thúc an toàn, thành công sau 2 ngày thi (7/7 và 8/7/2021) tại 38 điểm thi trên toàn tỉnh; tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,8%.

(https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Ky-thi-tot-nghiep-THPT-2021-tai-Thua-Thien-Hue-ket-thuc-an-toan-voi-ty-le-thi-sinh-du-thi-dat-998/newsid/01F9BEBF-CF4C-4C2F-89FD-AD5F01191D74/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F)

IV. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

* Ngày 05/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 5775/UBND-GD yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, tuyệt đối không chủ quan, lơ là và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã triển khai có hiệu quả từ trước đến nay, thực hiện mục tiêu kép, thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ, ngành Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

2. Bố trí, bảo đảm đầy đủ nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đóng góp, ủng hộ kinh phí cho công tác phòng chống dịch; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp làm tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch.

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho phòng, chống dịch. Chỉ đạo kiểm soát tốt dịch bệnh trong chăn nuôi, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất thường. 

3. Các Sở: Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường quản lý hoạt động vận tải (gồm vận chuyển hành khách, công nhân, hàng hóa, nguyên liệu sản xuất...) bảo đảm kiểm soát nguồn lây bệnh, không gây ách tắc hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện các hiện pháp phòng chống dịch trong vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, người đi đến, về từ các địa phương và vùng có dịch, duy trì ở mức cao nhất các hoạt động sản xuất công nghiệp, không làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, sản xuất quy mô lớn. 

4. Sở Công Thương; Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp theo quy định; tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, không bị ngưng trệ hoạt động sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động, tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ có hiệu quả, thiết thực đối với công nhân, người lao động, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và phương án thực hiện năm học 2021-2022 phù hợp tình hình dịch bệnh.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có giải pháp đồng bộ, hữu hiệu kiểm soát các tuyến biên giới, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các giải pháp vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội linh hoạt, hiệu quả./.

* Ngày 04/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 12/CĐ-UBND triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan trung ương trên địa bàn; các sở, ban, ngành, các đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế luôn trong trạng thái sẵn sàng, chủ động để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực...; tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong phòng dịch, duy trì thực hiện tốt "5K", đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương; quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động tinh thần chống dịch với mức độ cao nhất.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống COVID-19 đã được ban hành tại cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, siêu thị, chợ, sân bay, các cở sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp...; bố trí lực lượng trực ban nghiêm túc, sẵn sàng ứng phó kịp thời xử lý tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

2. Giám đốc Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các đơn vị liên quan:

- Chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm tra y tế liên ngành trên dọc tuyến Quốc lộ 1A tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa phương một cách nhanh nhất; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người và phương tiện đi qua địa phương mà không được kiểm tra, kiểm soát.

- Chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các đối tượng không chấp hành nghiêm túc quy định phòng dịch của tỉnh ... nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch trong cộng đồng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát người và phương tiện qua Chốt, đặc biệt là phương tiện vận chuyển hành khách, phương tiện vận chuyển hàng hóa đi qua địa bàn và giao nhận hàng hóa tại địa phương.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tại tuyến Quốc lộ 1A, đường tránh Huế để giám sát người và phương tiện vào trung tâm thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà.

- Nghiên cứu cắm biển báo giao thông, tăng cường sử dụng camera giám sát các tuyến đường rẻ nhánh từ tuyến Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh, đường tránh vào nội thị thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy để giám sát người và phương tiện vào địa phương một cách nhanh nhất.

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Công an cấp xã; các Tổ phòng, chống dịch cộng đồng tại địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện từ vùng dịch đến địa bàn. Tiếp tục củng cố Tổ phòng, chống dịch cộng đồng.

- Tiếp tục kiện toàn, đảm bảo ổn định lực lượng và cơ sở vật chất trang thiết bị hoạt động tại các Chốt kiểm tra đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Rà soát lực lượng các chốt thuộc địa phương quản lý, tránh phân tán lực lượng đảm bảo công tác phòng chống dịch.

- Tăng cường giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đảm bảo quy định về phòng dịch trong việc giao nhận hàng hoá tại địa phương.

- Chuẩn bị phương án sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung tại địa phương khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an toàn các điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn.

- UBND: huyện Phú Lộc, Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế phát huy vai trò giám sát của Tổ phòng, chống dịch cộng đồng trong việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đối với người và phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A và đường tránh Huế.

4. Sở Y tế:

- Rà soát, hoàn chỉnh các phương án phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; sẵn sàng kích hoạt các lực lượng phòng chống dịch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị , vật tư y tế... huy động tối đa mọi nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch.

- Kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19; chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất; dự báo và thu thập dữ liệu để phát hiện nhanh nhất các trường hợp tiếp xúc gần, kịp thời khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, dập dịch.

- Tiếp tục tổ chức tầm soát, sàng lọc, xét nghiệm tại các Chốt, nhân viên nhà hàng, quán ăn, cây xăng trên dọc các tuyến quốc lộ 1A... đảm bảo nguyên tắc phòng dịch.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Hải quan, các Cảng biển, cảng hàng không, các cơ quan, đơn vị, UBND huyện A Lưới khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới trên bộ, đường thủy, đường biển, cảng hàng không; tuyệt đối không để người nhập cảnh trái phép; đảm bảo cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh; lưu ý việc bảo đảm an toàn cho các lực lượng quản lý nhập cảnh, làm việc tại các cửa khẩu, các khu cách ly tập trung và các cơ sở cách ly dân sự khác.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có phương án sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố Huế khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

Chỉ đạo các Khu cách ly tập trung (T) tăng cường quản lý, giám sát đối với các công dân đang cách ly phòng chống dịch tại các T; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các trường hợp cố tình vi phạm nguyên tắc phòng, chống dịch; đảm bảo an toàn từ vòng trong và vòng ngoài tại các T.

7. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chỉ đạo, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong các nhà máy, công xưởng trong khu kinh tế, công nghiệp đảm bảo duy trì sản xuất ổn định phát triển kinh tế; xử phạt nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm nguyên tắc phòng dịch của tỉnh.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát các yếu tố dịch tễ của thí sinh, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi THPT để thực hiện các giải pháp theo quy định, đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Đề xuất hỗ trợ trang thiết bị công nghệ thông tin cho các Chốt kiểm tra người và phương tiện vào địa phương đảm bảo điều kiện cho các lực lượng thực thi công vụ tại Chốt.

- Tăng cường các bản thông tin, cảnh báo về các hành vi vi phạm nguyên tắc phòng chống dịch và các chế tài xử lý tại các Chốt kiểm tra liên ngành kiểm soát người và phượng tiện đến/đi qua địa phương và trên các phương tiện truyền thông của Tỉnh.

10. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các đơn vị rà soát quy trình tại các Chốt kiểm tra y tế liên ngành để  kịp thời bổ sung, điều chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

11. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh... tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đối với các tổ chức, người dân và du khách trên địa bàn tỉnh về đề cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Ngày 04/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1617/QĐ-UBND áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc.

IV. CÁC SỰ KIỆN, HỘI NGHỊ LỚN TRONG TUẦN TỚI (Tuần 29)

- Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026 (diễn ra trong 1 ngày - ngày 16/7/2021).

 

 (Toàn văn các văn bản nói trên được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh)./.

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]