Thông tin kinh tế xã hội và chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tuần 27/2021
  
Cập nhật:02/07/2021 2:17:58 CH

I. CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, CHÍNH SÁCH MỚI NỔI BẬT TRONG TUẦN

1. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

a) Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2021), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; vinh danh sự cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và nhân dân trong thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân. Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với người có công.

Bên cạnh các hoạt động về thông tin, tuyên truyền, Kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung sau: Thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà; Tổ chức viếng, đặt vòng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ; Công tác mộ, nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ...

b) Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 30/6/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5660/UBND-GD về việc tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Ngày 28/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1576/QĐ-UBND phê duyệt khung Chương trình giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc triển khai tổ chức biên soạn Chương trình giáo dục địa phương (CTGDĐP), đưa vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông toàn tỉnh nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Thừa Thiên Huế; bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng tri thức để góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương. Thông qua đó bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước, tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa Huế, xây dựng văn hóa, kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển giàu mạnh.

Theo đó, đối với cấp THCS: xây dựng đủ 35 tiết/khối lớp tương đương 1 tiết/1 tuần, được giảng dạy từ lớp 6 – lớp 9, là một môn học bắt buộc. Biên soạn theo lớp (từ lớp 6 đến lớp 9), mỗi khối lớp có 01 cuốn tài liệu (nội dung bao hàm các lĩnh vực về văn hóa, lịch sử truyền thống địa phương; các vấn đề về địa lý, kinh tế của địa phương; các vấn đề chính trị - xã hội, môi trường của địa phương gồm các mạch kiến thức về Lịch sử - Văn hóa, Địa lý- Môi trường, Kinh tế - Chính trị - Xã hội.

Chương trình địa phương cấp THCS được thiết kế theo các chủ đề và dựa trên các mạch kiến thức Lịch sử - Văn hóa, Địa lý- Môi trường, Kinh tế - Chính trị - Xã hội, gồm các nội dung về lịch sử, văn hóa truyền thống địa phương; các vấn đề về địa lý, môi trường của địa phương; các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương và được tích hợp trong tài liệu Giáo dục địa phương các lớp (từ lớp 6 – lớp 9). 

Giáo dục địa phương áp dụng các phương pháp tích cực hoá hoạt động của học sinh, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kĩ năng đã tích luỹ được để phát triển.

Các hoạt động học tập của học sinh bao gồm hoạt động khám phá vấn đề, hoạt động luyện tập và hoạt động thực hành (ứng dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết những vấn đề có thực trong đời sống địa phương), được thực hiện với sự hỗ trợ của thiết bị dạy học đặc biệt là công nghệ thông tin.

Các hoạt động học tập nói trên được tổ chức trong và ngoài khuôn viên nhà trường thông qua một số hình thức chủ yếu sau: học lí thuyết; thực hiện bài tập, trải nghiệm, dự án nghiên cứu; tham gia xêmina, tham quan; sinh hoạt tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng.

Tuỳ theo mục tiêu, tính chất của hoạt động, học sinh được tổ chức làm việc độc lập, làm việc theo nhóm hoặc làm việc chung cả lớp nhưng phải bảo đảm mỗi học sinh được tạo điều kiện để tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế.

3. Lĩnh vực Cải cách hành chính

a) Ngày 26/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1561/QĐ-UBND công bố danh mục 23 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 34 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Ngày 26/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND phê duyệt Công bố Danh mục 18 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó: mới ban hành 03 TTHC, sửa đổi, bổ sung 15 TTHC.

c) Ngày 26/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND phê duyệt Công bố 19 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó: mới ban hành 03 TTHC, sửa đổi, bổ sung 16 TTHC.

d) Ngày 01/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND công bố 07 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

đ) Ngày 01/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1609/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung (03 TTHC), bị thay thế và bãi bỏ (05 TTHC) trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Lĩnh vực Nông nghiệp

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1505/QĐ-UBND ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước lớn và vừa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế có 09 đập, hồ chứa thủy điện lớn và 02 đập, hồ chứa thủy điện vừa.

Trong đó, 09 đập, hồ chứa thủy điện lớn có thể kể đến như Thủy điện Bình Điền với dung tích hồ chứa gần 423,680 triệu m3; hồ chứa Thủy điện A Lưới với dung tích gần 60,200 triệu m3; tiếp đến là các hồ chứa Thủy điện A Lin 3, A Lin B1 (thuộc công trình thủy điện A Lin B1) với dung tích hơn 24,980 triệu m3; hồ chứa Thủy điện Thượng Lộ với dung tích trên 4,090 triệu m3; hồ chứa Thủy điện A Lin B2 với dung tích 0,031 triệu m3; hồ chứa thủy điện Rào Trăng 4 với dung tích 18,805 triệu m3; hồ chứa Thủy điện Rào Trăng 3 với dung tích là 2,727 triệu m3; Sông Bồ 10,490 triệu m3 và hồ chứa Thủy điện Thượng Nhật với dung tích là 16,080 triệu m3.

Có 2 đập, hồ chứa thủy điện nhỏ có chiều cao dưới 13 m như đập, hồ chứa A Lin Thượng (thuộc Xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) và A Roàng (thuộc xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế).

5. Lĩnh vực Đất đai

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy định này áp dụng cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án thủy lợi, thủy điện ngoài việc áp dụng Quy định này còn được áp dụng chính sách đặc thù về di dân, tái định cư theo các Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng11 năm 2014 và Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Những nội dung không quy định tại Quy định này được thực hiện theo các quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

Đối tượng áp dụng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, Quyết định này đã quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Cụ thể, quy định về Nguyên tắc bồi thường về đất và bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất; Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Những trường hợp không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo; Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 (Toàn văn các văn bản nói trên được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh)

II. SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG TUẦN

1. Sáng ngày 28/6/2021, HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật; đồng thời, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

HĐND tỉnh khóa VIII tổ chức kỳ họp lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021- 2026 để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền; đồng thời, quyết định một số nội dung quan trọng khác. Ông Lê Trường Lưu UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII được tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII.

HĐND tỉnh bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh gồm: Các chức danh của HĐND tỉnh: Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban HĐND tỉnh.

Kết quả, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đắc cử và bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã bầu trưởng ban, các phó trưởng ban của HĐND tỉnh.

Kết quả, ông Nguyễn Chí Tài, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; bà Dương Thị Thu Truyền, Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã Sở Kế hoạch & Đầu tư và ông Hoàng Phú, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ phó trưởng ban.

Ông Đặng Ngọc Trân, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Dũng Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh (khóa VII) giữ chức vụ phó Trưởng ban.

Ông Hoàng Khánh Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thạnh, Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh (khóa VII) và ông Hoàng Trọng Bửu, Trưởng phòng Công tác ĐBQH giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa VIII,Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh. Đồng thời, bầu Hội thẩm Toà án Nhân dân tỉnh...

Theo đó, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) được tín nhiệm giữ nguyên chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP, Huế và ông Phan Quý Phương, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã bầu 19 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

2. Từ ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức có hiệu lực. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, thành lập các phường, thành phố Huế có 265,99 km2 diện tích tự nhiên với quy mô dân số 652.572 người; có 36 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 29 phường và 07 xã; tỉnh Thừa Thiên Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, gồm 6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; có 141 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 95 xã, 39 phường và 07 thị trấn.

(https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Thanh-pho-Hue-chinh-thuc-mo-rong-len-26599-km2-voi-quy-mo-dan-so-652572-nguoi/newsid/C25F6D21-1A38-46F2-97AC-AD580114623C/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F)

3. Công bố số liệu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế: Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%.

Theo đánh giá chung Cục Thống kê Thừa Thiên Huế, trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh đối mặt với 2 làn sóng Covid-19, làn sóng thứ nhất ít chịu sự tác động, bước sang làn sóng thứ 2, khởi điểm vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh khó khăn trên, lãnh đạo địa phương đã có sự chỉ đạo quyết liệt trong phòng chống dịch Covid-19, với mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân là trên hết, cố gắng cao nhất để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ. Qua đó, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được những thành quả nhất định, tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm đạt 5,64% so cùng kỳ năm 2020, cao hơn mức tăng 0,51% của 6 tháng đầu năm 2020. Đây là mức tăng khá cao trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Trong tăng trưởng chung thì khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6,91%, cao hơn mức tăng 3,95% cùng kỳ, đóng góp 2,13 điểm phần trăm vào tốc độ tăng toàn nền kinh tế; khu vực dịch vụ tăng 4,86%, cao hơn mức giảm 2,14% cùng kỳ, đóng góp 2,34 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,66%, cao hơn mức tăng 0,63% cùng kỳ, đóng góp 0,59 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,94%, đóng góp 0,58 điểm phần trăm.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khá so với cùng kỳ năm 2020, riêng nông nghiệp tăng 6,44%. Khu vực Công nghiệp - Xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng 6,91%, riêng công nghiệp tăng 7,35% cao hơn mức tăng 3,88% cùng kỳ. Trong điểm sáng khu vực công nghiệp thì ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn giữ vai trò chủ đạo, so với cùng kỳ ngành này tăng 6,92%. Các sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp chế biến chế tạo duy trì tăng trưởng khá như: sản xuất bia, dệt may, sản xuất giấy, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; Khu vực dịch vụ đã có dấu hiệu tăng trưởng tích cực trở lại so với cùng kỳ 2020. Các ngành dịch vụ dần hoạt động thích ứng trong tình hình mới, trong đó bán buôn bán lẻ tăng 5,60%, vận tải tăng 7,43%, hoạt động dịch vụ khác tăng 6,63%.

Về cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 12,86%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 30,30%; khu vực dịch vụ chiếm 48,54%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,30%. Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2020 là: 12,54%; 30,56%; 48,75% và 8,15%.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 tăng cao so với dự toán và cùng kỳ, đạt kết quả này là nhờ thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn đạt cao. Chi ngân sách Nhà nước tập trung bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế, giáo dục, quản lý Nhà nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước tính đến 30/6/2021 ước đạt 4.540 tỷ đồng, bằng 74,9% dự toán năm. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 4.239 tỷ đồng, bằng 75,7% dự toán; thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 210 tỷ đồng, bằng 52,3% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương tính đến 30/6/2021 ước đạt 4.486,8 tỷ đồng, bằng 42,0% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển gần 1.262 tỷ đồng, bằng 34,9% dự toán.

Tổng vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 11.772 tỷ đồng, bằng 43,6% KH năm, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó vốn do Trung ương quản lý đạt 3.419 tỷ đồng, bằng 47,8% KH, tăng 17,2%, chiếm 29,0% tổng vốn; vốn do Địa phương quản lý 8.353 tỷ đồng, bằng 42,1% KH, tăng 5,0%, chiếm 71,0%. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới của Hàn Quốc với số vốn đăng ký 151 triệu USD vào lĩnh vực hạ tầng CNTT và 1 dự án bổ sung vốn đầu tư của Hồng Kông với số vốn bổ sung 8,6 triệu USD vào lĩnh vực sản xuất đồ chơi trẻ em.

Tại buổi họp báo, các phóng viên đã đặt câu hỏi, trao đổi nhằm làm rõ thêm về các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm. Làm rõ tại buổi họp báo, theo đại diện Cục Thống kê Thừa Thiên Huế cho biết, do tác động của dịch bệnh covid 19, nên tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bị tác động không nhỏ, một số doanh nghiệp triển khai xây dựng bị chậm tiến độ do các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào địa phương gặp khó khăn do dịch bệnh. Bên cạnh đó, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài cũng gặp một số khó khăn… Đại diện Sở KH và ĐT cho biết thêm, lũy kế đến nay trên toàn tỉnh đến nay có 112 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn gần 4 tỷ đôla Mỹ.

IV. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Ngày 29/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5588/UBND-GD đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19; theo đó đối tượng áp dụng là:

- Các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí: trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; quán bar, vũ trường, karaoke, massage, phòng tập thể dục, thể hình (khi được phép hoạt động); cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn (theo quy định của Ban tổ chức hoặc người có thẩm quyền triệu tập)...

- Nơi tập trung đông người: Bệnh viện, các cơ sở y tế; chung cư; trường học; nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ và trên phương tiện giao thông công cộng; trung tâm thương mại, siêu thị; chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu; đám tang, đám cưới; địa điểm tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí; khu tâm linh...

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã khẩn trương tổ chức thực hiện việc quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào, đảm bảo tất cả đối tượng áp dụng trên địa bàn đều triển khai được việc quét mã QR quản lý thông tin người ra vàochịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

2. Ngày 30/6/2021, UBND tỉnh ban hành: Thông báo số 283/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có điều chỉnh một số hoạt động từ ngày 01/7. Theo đó: Cho phép các lớp học tại trường mầm non, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện, hoạt động bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, huấn luyện dân quân tự vệ và dự bị động viên hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới và đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch.

Cho phép hoạt động tắm biển tại các bãi tắm trong khu du lịch, Resort nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch. Riêng các bãi biển cộng đồng, yêu cầu các địa phương có bãi biển xây dựng phương án hoạt động trở lại các bãi biển, trong đó nêu rõ các giải pháp giám sát, hạn chế để đảm bảo quản lý an toàn phòng chống dịch, báo cáo Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh xem xét, quyết định.  Đối với việc điều chỉnh các biện pháp hạn chế đối với phòng tập gym, yoga, zumba... các địa phương tổng hợp đề xuất phương án gắn với biện pháp giám sát an toàn phòng dịch sau khi nới lỏng, báo cáo Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh xem xét, quyết định.

Thống nhất cho phép Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2021 - 2026; yêu cầu các địa phương hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát việc đảm bảo thực hiện an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

 

(Toàn văn các văn bản nói trên được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh)./.

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]