Thông tin kinh tế xã hội và chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tuần 23/2021
  
Cập nhật:04/06/2021 5:19:45 CH

I. CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, CHÍNH SÁCH MỚI NỔI BẬT TRONG TUẦN

1. Lĩnh vực Văn hóa Xã hội

a) Ngày 28/5/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Giáo dục nghề nghiệp năm 2021 nhằm đổi mới cơ bản, mạnh mẽ về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) để tạo ra động lực phát triển GDNN theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động hiện nay và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo GDNN; tập trung xây dựng các trường chất lượng cao, trong đó ưu tiên các trường có nghề trọng điểm cấp độ khu vực và quốc tế; Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Theo đó, Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu sau: Tuyển sinh 14.200 lao động học nghề, trong đó cao đẳng 2.500 sinh viên (chiếm tỷ lệ 17,6 %), trung cấp 1.800 người (chiếm tỷ lệ 12,7 %), sơ cấp và dưới 3 tháng 9.900 người (chiếm tỷ lệ 69,7 %). Đào tạo nghề cho 2.500 lao động nông thôn, trong đó 1.950 người học nghề phi nông nghiệp (chiếm tỷ lệ 78%), 550 người học nghề nông nghiệp (chiếm tỷ lệ 22%). Đào tạo cho 250 lượt cán bộ, công chức xã.

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện đối với nhóm 03 giải pháp: về thông tin, tuyên truyền và tư vấn học nghề; về quy hoạch; về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b) Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý”- 26/6/2021, ngày 28/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021).

Kế hoạch nhằm tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới; đồng thời, tuyên truyền lịch sử và ý nghĩa “Tháng hành động phòng, chống ma túy", “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy. Tích cực vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức; quản lý, giáo dục có hiệu quả số người sau cai nghiện tại cộng đồng, qua đó làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch phải được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở, hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch theo đúng tiến độ, thời gian quy định với hiệu quả cao nhất; đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang triển khai trên địa bàn. Phát hiện và kịp thời biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

Theo đó, Kế hoạch đã triển khai phân công trách nhiệm cho các đơn vị liên quan nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng hành động.

c) Ngày 31/5/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 18/02/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025.

Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về hệ thống chính sách xã hội, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng, đối tượng yếu thế, người nghèo, hộ thuộc diện khó khăn và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng về việc làm, dạy nghề đối với người có công và thân nhân người có công; bảo đảm trên 99% người có công và gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Trong năm 2021, giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công. Đầu tư, nâng cấp giai đoạn 2 cho cơ sở 2 Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh đáp ứng nhu cầu về chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng trong tỉnh; tổ chức điều dưỡng luân phiên và thường xuyên cho người có công theo quy định...

Về chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025; đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2021- 2025; huy động, lồng ghép các nguồn lực hợp pháp cho công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân toàn tỉnh giảm còn 2,0%- 2,2%; duy trì và triển khai thực hiện tốt, có hiệu  quả các chính sách giảm nghèo chung và chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh...

Về chính sách việc làm, dạy nghề: Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%- 75%; trung bình hằng năm giải quyết việc làm mới trên 16.600 lao động. Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp; phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt, chuẩn hóa, hiện đại hóa với nhiều phương thức và trình độ đào tạo nghề nghiệp, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế...

Về bảo hiểm xã hội: Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, phù hợp, đa dạng, hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân; nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với khu vực nông nghiệp, lao động phi chính thức; làm thay đổi nhận thức và thói quen của người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật về bảo hiểm xã hội; bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Về giáo dục, đào tạo: Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng và nâng cao chất lượng xã hội học tập, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đối tượng là người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành cho học sinh, sinh viên, tạo nguồn lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đẩy mạnh xã hội hóa, có cơ chế thu hút các doanh nghiệp, xã hội đầu tư nguồn lực cho phát triển hệ thống giáo dục.

Mở rộng, tăng cường các chế độ hỗ trợ, nhất là đối với học sinh thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở xã, thôn đặc biệt khó khăn để đảm bảo phổ cập giáo dục bền vững. Nâng cao chất lượng học sinh trong các trường dân tộc nội trú, mở rộng mô hình trường bán trú; xây dựng và củng cố nhà trẻ trong vùng nông thôn. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 94,6% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.

Về y tế, chăm sóc sức khỏe: Tiếp tục thực hiện đồng bộ chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở cơ sở, nhất là ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh; cung ứng đủ thiết yếu. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 98,0%; 50% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nhất là tiêm chủng mở rộng; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; phòng, chống lao và HIV/AIDS. Phấn đấu  trên 95%  trẻ dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn dưới 6,7%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi còn dưới 9,3% vào năm 2025; 100% trạm y tế có bác sỹ làm việc vào năm 2025; 100% thôn có nhân viên y tế thôn bản hoạt động đối với các thôn hoặc xã đặc biệt khó khăn sử dụng cô đỡ thôn bản làm y tế thôn.

Về chính sách nhà ở: Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030; áp dụng cơ chế hỗ trợ, ưu đãi chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; tạo điều kiện cho các tổ chức kinh doanh tham gia thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội. Phấn đấu đạt diện tích sàn nhà ở bình quân đến năm 2025 đạt 26m2 sàn/người và đến năm 2030 đạt 30,48 m2 sàn/người”.

Về đảm bảo nước sạch: Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ gia đình được sử dụng nước sạch ở đô thị và nước sinh hoạt hợp vệ sinh ở nông thôn đạt gần 100% dân số theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị...

Về đảm bảo thông tin-truyền thông: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình đưa thông tin về cơ sở; củng cố và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Tăng cường công tác thông tin truyền thông đến người dân nghèo. Phấn đấu duy trì 100 % tỷ lệ phủ sóng phát thanh và truyền hình; 76,5% xã có Bưu điện văn hóa xã; 100% tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động và kết nối internet đến tận thôn, bản trên địa bàn toàn tỉnh. 100% xã có Trang thông tin điện tử cung cấp thông tin của địa phương cho người dân. 100% dịch vụ hành chính công đảm bảo đủ điều kiện để cung cấp trực tuyến, đồng thời cung cấp dịch vụ bưu chính công ích cho các tổ chức, người dân sử dụng...

Về văn hóa: Phấn đấu đến năm 2025, có 95% khu dân cư đạt chuẩn và giữ vững khu dân cư văn hóa, có 95% gia đình đạt chuẩn văn hóa.

d) Ngày 01/6/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

2. Lĩnh vực Giao thông Vận tải

Ngày 28/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1310/QĐ-UBND ban hành “Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch là phấn đấu hàng năm giảm từ 5 - 10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ một cách bền vững; xây dựng hệ thống giao thông thông suốt, an toàn, hiệu quả và thân thiện môi trường; nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông, đầu tư phương tiện giao thông an toàn, hiện đại, thân thiện môi trường; hình thành văn hóa giao thông (VHGT); xây dựng hoàn thiện hệ thống cấp cứu, điều trị kịp thời, hiệu quả đối với nạn nhân tai nạn giao thông; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể giai đoạn 2021 - 2030, mục tiêu sẽ thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý an toàn giao thông từ cấp tỉnh đến cơ sở hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. Thực hiện đồng bộ 05 trụ cột về an toàn giao thông đường bộ gồm: Quản lý nhà nước về TTATGT; kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông; phương tiện giao thông; người tham gia giao thông; cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế sau tai nạn giao thông được ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đặc biệt là các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Xóa bỏ kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường bộ; bảo đảm 100% các tuyến đường bộ xây dựng mới, nâng cấp cải tạo và đang khai thác được thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông theo quy định; lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và chống tái lấn chiếm trên tất cả các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; đảm bảo các công trình xây dựng khi đấu nối trực tiếp ra đường đô thị, quốc lộ và tỉnh lộ không gây ùn tắc, tiềm ẩn TNGT.

Kiên quyết loại bỏ xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, xe tự chế ba, bốn bánh không được tham gia giao thông; thực hiện kiểm soát khí thải định kỳ đối với xe mô tô, xe gắn máy có động cơ xăng tham gia giao thông; 100% xe ô tô của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sử dụng tài khoản thu phí điện từ để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ và nộp phạt vi phạm.

Trong giai đoạn 2031 - 2045, hàng năm kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ ở cả ba tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương, hướng đến mục tiêu sẽ không có người chết do tai nạn giao thông đường bộ.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch trên, UBND tỉnh đã đưa ra 09 nhóm giải pháp như: Nhóm giải pháp về quản lý, thể chế, chính sách; Nhóm giải pháp về kết cấu hạ tầng giao thông; Nhóm giải pháp về phương tiện và vận tải; Nhóm giải pháp về người điều khiển phương tiện; Nhóm giải pháp tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông; Nhóm giải pháp về thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; Nhóm giải pháp về cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế tai nạn giao thông; Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; Nhóm giải pháp về nguồn kinh phí.

3. Lĩnh vực Công thương

Ngày 04/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4729/UBND-TC yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương, Y tế, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, đồng thời chú trọng triển khai thực hiện tốt các công việc nhằm bình ổn thị trường giá cả thị trường trên địa bàn địa phương, cụ thể như sau:

Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, nhất là đối với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu của người dân, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất trên địa bàn như vật tư y tế phòng dịch, các sản phẩm nông nghiệp tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương trong lưu thông phân phối hàng hóa để tránh hiện tượng sốt giá cục bộ do khan hiếm hàng hóa hoặc sụt giảm giá bất lợi đối với hàng nông sản do bị ùn tắc trong lưu thông, phân phối.

Tăng cường quản lý kê khai giá, niêm yết giá, nhất là đối với vật tư y tế phòng chống dịch, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn; thực hiện việc kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp không thực hiện niêm yết giá, không thực hiện bán đúng giá niêm yết và các hành vi vi phạm khác theo quy định tại Luật giá, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán, hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; báo cáo Sở Tài chính khi thị trường có biểu hiện bất thường để kịp thời tham mưu UBND tỉnh theo quy định.    

Kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công...; các địa phương cần chủ động tính toán, xây dựng phương án giá đối với các mặt hàng do nhà nước định giá thuộc thầm quyền quy định giá của địa phương; trong đó đánh giá kỹ liều lượng, mức độ điều chỉnh cho phù hợp từng giai đoạn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra chuyên ngành, chuyên đề về giá, giám sát giá cả thị trường; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về giá.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời về tình hình thị trường giá cả; công khai, minh bạch thông tin về giá, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá để hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát, tránh các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường và đời sống người dân.

Các đơn vị, địa phương cần tăng cường tổng hợp, phân tích, dự báo thị trường giá cả, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời theo quy định.

 (Toàn văn các văn bản nói trên được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh)

II. SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

Sáng 29/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết 79/NQ-UBND về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thì tổng số đại biểu ấn định cho HĐND tỉnh là 51 đại biểu, tổng số người ứng cử là 86 người, tổng số người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là 51 người, tổng số cử tri trong danh sách là 889.029 người, tổng cử tri đã tham gia bầu cử là 888.119 người, tỷ lệ cử tri đã tham gia bầu cử so với cử tri trong danh sách là 99,90 %.

(https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Cong-bo-ket-qua-bau-cu-HDND-tinh-khoa-VIII-nhiem-ky-2021-2026/newsid/EBD56CD0-8482-4B89-904B-AD3601340B6A/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F)

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh:

1. Ngày 29/5/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành:

- Thông báo số 73/TB-BCĐ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 28/5/2021.

2. Ngày 30/5/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành:

- Thông báo số 74/TB-BCĐ thông báo bổ sung một số biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Công văn số 75/CV-BCĐ về việc tăng cường cung cấp thông tin về các biện pháp giám sát, cách ly đối với công dân từ vùng dịch đến Thừa Thiên Huế.

3. Ngày 31/5/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành:

- Công văn số 76/CV-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Công văn số 77/CV-BCĐ về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp.

- Công văn số 78/CV-BCĐ về việc  rà soát, báo cáo số lượng công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương.

- Thông báo số 79/TB-BCĐ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 31/5/2021.

4. Ngày 01/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành:

- Công văn số 4632/UBND-GT về việc tăng cường các giải pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ chất thải, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Công văn số 80/CV-BCĐ về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

5. Ngày 02/6/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành:

- Thông báo số 81/TB-BCĐ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 02/6/2021

6. Ngày 03/6/2021 Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành:

- Công văn số 82/CV-BCĐ về việc triển khai áp dụng CNTT trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 (Toàn văn các văn bản nói trên được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh)./.

 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]