Phong Điền đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  
Phong Điền sẵn sàng cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Phong Điền sẵn sàng cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Những ngày này, những thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được lan tỏa đến với người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền thông qua công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, phong phú. Xác định công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm, góp phần thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, trong thời gian qua, huyện Phong Điền đã tích cực quan tâm, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân.

Để cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra thành công, Ủy ban bầu cử huyện đã chú trọng tới công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử. Theo đó, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của tỉnh và huyện, đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và  phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên sát với thực tế, kết hợp các hội nghị cử tri với việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử. Cùng với đó, công tác tuyên truyền trực quan cũng đang được quan tâm. Huyện đã chỉ đạo đưa các khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử trên các panô lớn, cụm pa nô nhỏ. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền công tác bầu cử.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, đã tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung năm 2019), các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng khoảng 2.600 lượt người tham dự.


Niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt người ứng cử ĐBQH  khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại xã Phong An 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/HU về tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và trang thông tin điện tử của huyện cũng đã được đăng tải, tăng thời lượng phát sóng và đổi mới nội dung của các chương trình phát thanh địa phương. Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện đã xây dựng các chuyên mục, chuyên đề mới đó là: tuyên truyền “Hỏi- Đáp” về luật bầu cử, “Bầu cử với pháp luật” . Đối với nội dung trong công tác tuyên truyền đã được tập trung vào các nội dung chính như: Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật… Tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp; vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp… Qua đó, nhằm khơi dậy và cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, lập thành tích chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Hoàng Văn Thái – UVTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: “Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm  giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Công tác được triển khai trong 3 đợt trước, trong và sau bầu cử với hình thức và nội dung đa dạng, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Tập trung cho công tác chuẩn bị, quá trình bầu cử, kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”,

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin rằng từ nay đến ngày bầu cử 23/5, huyện Phong Điền sẽ quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa về công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; gắn công tác tuyên truyền với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, vừa động viên nhân dân trong huyện tích cực thi đua lao động, lập thành tích hướng về cuộc bầu cử, vừa tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân.  

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]