Công bố 14 TTHC trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
  

Ngày 20/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND phê duyệt công bố 14 TTHC trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 14 TTHC trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm: Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Đổi Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Thẩm duyệt thiết kế (TDTK) về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PC&CC;  TDTK về PC&CC đối với các dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ; Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PC&CC; Đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PC&CC; Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PC&CC; Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở; Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về PC&CC đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PC&CC và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III – ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC;  Cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; Kiểm định phương tiện PCCC.www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối