Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 17/02/2021 (Thông báo số 67/TB-UBND ngày 18/2/2021)
  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 67/TB-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]