Quyết định số 2362/QĐ-STC ngày 15/7/2021 của Sở Tài chính về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2021
  

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2362/QĐ-STC ngày 15/7/2021 của Sở Tài chính về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2021 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]