Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
  

Xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
2 Phụ lục kèm theo Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]