Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế
  

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế (Nhấn vào "Tải về" để xem chi tiết)
2 Phụ lục (Nhấn vào "Tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]